การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว (Lecture Recital)

ในทุก ๆ ปีการศึกษา ขณะที่การเรียนดนตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเข้าสู่ช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ของสาขาดนตรีศึกษาและการสอนกำลังทำงานสำคัญเพื่อเตรียมจัดการแสดงผลงานของตัวเองที่เรียกว่า การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว (Lecture Recital)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบนความปกติใหม่ (New Normal) ของนักศึกษาในสาขาดนตรีศึกษา

ในหลักสูตรการเรียนดนตรีของสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน มีกิจกรรมสำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าร่วมงานคือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี เป็นการนำความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาในทุก ๆ วิชา

การทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นระดับชั้นที่ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้วิชาชีพผ่านมาแล้วในระดับปริญญาตรี และกำลังก้าวมาสู่ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพของตนเอง