*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อหลักสูตร: ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา: ดศ.บ.

ภาษาที่ใช้ในการสอน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาในหลักสูตร

เปิดสอน 9 สาขาวิชา ได้แก่
1. ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
2. ดนตรีแจ๊ส
3. การประพันธ์ดนตรี
4. ละครเพลง
5. ดนตรีสมัยนิยม
6. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
7. ธุรกิจดนตรี
8. ดนตรีศึกษาและการสอน
9. เทคโนโลยีดนตรี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 580,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลา

โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 139 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 103 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนดนตรี 49 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาบังคับสาขา 48 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเลือกดนตรี 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 139 หน่วยกิต

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรี ที่สามารถปฏิบัติงานตามความถนัดของตนได้ในระดับสูง ทั้งในฐานะของนักแสดงเดี่ยว (Soloist) และสมาชิกของวงดนตรี (Ensemble Member) หรือนักประพันธ์เพลง (Music Composer) และมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านดนตรี รวมถึงความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี ที่เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพด้านดนตรี ตามสาขาและแนวดนตรีที่ตนเองได้ศึกษาในวิทยาลัย ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมัยนิยมรวมถึงด้านการแสดงละครเพลง
 2. เพื่อผลิตนักวิชาการศึกษา อาจารย์สอนดนตรีที่มีคุณภาพทั้งในด้านความสามารถในด้านดนตรี ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ และมีความรู้ควมเข้าใจในแนวคิดและปรัชญาด้านการศึกษาดนตรี
 3. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดนตรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกเสียง การจัดการระบบเสียงสำหรับการแสดงดนตรี เป็นต้น
 4. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการธุรกิจดนตรี ที่มีความรอบรู้ทั้งในศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และมีความรู้ทางด้านดนตรีเพียงพอ ที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัยทางวิชาการ และผลิตงานเขียนทางวิชาการ
 6. เพื่อผลิตบุคลากรด้านดนตรี  ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยแบ่งออกเป็น คุณสมบัตทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องในมาตรฐานสูง ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด โดยในการสอบคัดเลือก วิทยาลัยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยรวม คุณภาพของการบรรเลงบทเพลง และความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรี เป็นต้น
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล หรือดนตรีไทย และด้านโสตทักษะในมาตรฐานสูงตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
 • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะทาง สำหรับผู้เลือกสอบในวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษาและการสอน

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบวิชาปฏิบัติดนตรีและวิชาเฉพาะสาขา  แต่มีผลสอบวิชาโสตทักษะ และหรือ วิชาทฤษฎีดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่กรรมการประชุมและพิจารณาเห็นควรแล้วว่าควร    “ผ่านแบบทดลองเรียน” จะมีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาประเภทผ่านแบบมีเงื่อนไข (Conditional) นักศึกษาที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข จะต้องพัฒนาความสามารถในส่วนที่ตนเองยังสอบไม่ผ่าน ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนด หากไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยได้จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จะมีกระบวนในการแก้เงื่อนไข “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” ดังนี้

 • สอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME  จนกว่าจะมีผลเป็นผ่าน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1) จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโสตทักษะ และ หรือ กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี ตามโครงสร้างหลักสูตรได้
 • ในกรณีที่มีผลไม่ผ่านก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดศทพ 003 และ 004 (ปรับพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  และ 2 และ/หรือ ดศทพ 001 และ 002 (ปรับพื้นฐานการฝึกโสตและการอ่านโน้ต 1 และ 2) หรือดำเนินการให้ผ่านการวัดระดับ  ตามเกณฑ์ของวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดในแต่ละปี