*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

ข้อกำหนดการสอบหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

สาขาวิชาดนตรีสากล (คลาสสิค)

1. เทคนิค

Scales ในทุกบันไดเสียงทั้ง Major, Harmonic minor และ Melodic minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 88 และตามด้วย Cadence (การดำเนินคอร์ด I – IV – I64 – V7 - I) ในกุญแจเสียงเดียวกันกับ Scale (ดูตามตัวอย่าง)

ทุกบันไดเสียงทั้ง Major และ Minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 72 และตามด้วย Cadence (การดำเนินคอร์ด I – IV – I64 – V7 - I) ในกุญแจเสียงเดียวกันกับ Arpeggio

หมายเหตุ: *ผู้เข้าสอบต้องเล่น Scale, Arpeggio และ Cadence จากความจำ

ตัวอย่างของการเล่น Scale/ Arpeggio ตามด้วย Cadence

2. บทเพลง

ผู้เข้าสอบต้องเล่นทั้งหมด 3 บทเพลง

 • บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จากคีตกวีอย่างเช่น Carl Czerny, Johann Baptist Cramer, Frederic Chopin, Franz Liszt, Felix Mendelssohn หรือ Claude Debussy เป็นต้น
 • บทเพลงจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก 1 บท (เลือกเล่น 1 ท่อนจากบทเพลงที่มีหลายท่อน)
 • บทเพลงจากยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20th ศตวรรษที่ 20

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าสอบต้องเล่นทุกเพลงจากความจำ และไม่ต้องเล่นเครื่องหมายย้อน
 2. ผู้เข้าสอบควรเลือกบทเพลงที่แสดงถึงความหลากหลายของสไตล์ดนตรี และแสดงถึงทักษะการบรรเลงและความเข้าใจ ความยากของบทเพลงมีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
 3. หากผู้สอบเคยเข้าทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่างน้อย 1 เพลง หรือมากกว่า ในรอบถัดไป

3. การอ่านโน้ตฉับพลัน

บทเพลงกำหนดให้มีเครื่องหมายประจำจังหวะแบบ Simple Time อยู่ในบันไดเสียง Major หรือ Minor โดยมีเครื่องหมายประจำกญแจเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป 3 แฟล็ต

* Live auditions are preferred for overseas applicants. For applicants who are unable to audition live, please send a DVD of non-edited, continuous playing of all required pieces OR upload on YouTube and send your link with your application. Do not make separate tracks for each movement or piece. The entire audition should be recorded/filmed as one track. Overseas candidates are exempt from playing scales and sight-reading.

Requirements 
1) Scales and Arpeggios
Segovia Scales or equivalent
(MM 60-80)

1 major scale, 1 harmonic minor and 1 melodic scale in two octaves (MM 60-80)

Arpeggio technique: Mauro Giuliani’s 120 Right Hand Exercises.

2) Sight ReadingApplicant will be asked to read an excerpt of easy level: first position, one accidental

3) Repertoire

All repertoire must be
played from memory

2 contrasting movements from easy to intermediate repertoire: Bach, Villa-
Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios etc.
 1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”)
  1. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons
  2. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant may be asked to sing in a higher or lower key according to the voice type.)
 2. Three songs:
  1. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai
  2. Two songs of applicant’s own choice
   1. If you have been studying classical voice for a longer period of time, we prefer you to sing one of the choices also in a language other than English or Thai.
   2. You may chose songs from either classical or musical theatre traditions.

You are encouraged to show your awareness of movement or dance and acting while performing the repertoire.

* If you need guidance on the classical selection or for the free choice options, please contact the Voice Performance Department at the College.

 1. Following the audition, the applicants will be asked to do a sight-singing and aural skills test. The applicant will sight-sing one or two short pieces without an accompaniment, then he/she will be asked to sing scales and/or short vocal passages. Instruction will be given during the test.
 2. A brief interview

NOTE: All pieces must be performed by memory. The applicants should provide their own piano accompanists. The technical exercises and some required songs listed above can be acquired by contacting the Voice Performance Department at the College.

 1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play.
 2. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate your musical and technical strengths. Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is recommended.
 3. The candidate may also be asked to sight-read a short passage.

Etude: 1 etude from Grossi, 65 Piccoli studi facili e progressivi; Bochsa Op. 318; Pozzoli

Repertoire: 1 piece by J.S Bach, Dussek, Andres, Hasselmans, Salzedo.

1. Perform two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections should be from the standard solo or etude repertoire. Contrasting movements from the same piece are acceptable. Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is recommended. Accordion Title

2. Perform three major scales and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can comfortably play. Also perform a chromatic scale as high and as low as you can comfortably play. The focus should be on presenting a warm characteristic sound and an error-free performance at a moderate tempo. Sight reading may also be asked.

Prepare two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections should be from the standard solo or etude repertoire. Excerpts from your school ensemble music are not acceptable.

Prepare major scales and arpeggios, up to three sharps and three flats. The focus should be on presenting a warm characteristic sound and an error free performance at a moderate tempo. Perform as many octaves as you are comfortable with.

1.One Snare Drum Solo or Etude from the following:

 • Anthony Cirone – Portraits in Rhythm
 • Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum
 • Charles Wilcoxin – All American Drummer

2. One 2-Mallet Marimba Solo or Etude from the following:

 • J.S. Bach – Violin Concerto in A minor
 • Paul Creston – Concerto for Marimba
 • Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone

3. One 2-Drum Timpani Etude from the following:

 • Saul Goodman – Modern Method for Timpani
 • John Beck – Concepts for Timpani
 • Richard Hochrainer – Etudes for Timpani (Book 1)

4. Sight Reading on Marimba and Snare Drum

สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

– เพลงบังคับ 1 ตับ คือ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น  เพลงตวงพระธาตุ 3 ชั้น  เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น

– เพลงเลือกตามความถนัด จำนวน 2 บทเพลง (เลือกบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 4-6)

– เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 3 ชั้น

– เพลงบังคับ 1 เพลง คือ รัวสามลา

– เพลงเดี่ยว 1 เพลง

สำหรับ จะเข้
– เพลงบังคับ  2  เพลง คือ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์  เพลงนางครวญ 3 ชั้น
– เพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง

สำหรับ ขิม
– เพลงบังคับ 2 เพลง คือ
1) เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น เพลงตวงพระธาตุ 3 ชั้น เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
2) เพลงนางครวญ 2 ชั้น
– เพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง

สำหรับ ซอด้วง/ซออู้
– เพลงบังคับ 1 ตับ คือ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น เพลงตวงพระธาตุ 3 ชั้น เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
– เพลงเลือกตามความถนัด  1 เพลง

สำหรับ ซอสามสาย
– เพลงบังคับ 1 เพลง คือ  เพลงบุหลันลอยเลื่อน 2 ชั้น
– เพลงเลือกตามความถนัด  1 เพลง

Prepare two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections should be from the standard solo or etude repertoire. Excerpts from your school ensemble music are not acceptable.

Prepare major scales and arpeggios, up to three sharps and three flats. The focus should be on presenting a warm characteristic sound and an error free performance at a moderate tempo. Perform as many octaves as you are comfortable with.

1. เพลงบังคับ
–  แคน : ลายทางยาว หรือ ลายทางสั้น
–  พิณโปร่ง : ลายใหญ่ ลายน้อย หรือ ลายสุดสะแนน
–  โปงลาง : ลายลำเพลิน ลายใหญ่  หรือ ลายน้อย
–  โหวด : ลายลำเพลิน หรือ ลายอ่านหนังสือ
– ซอกันตรึม : อมตุ๊ก
(เครื่องดนตรีพื้นบ้านอื่นๆ พิจารณาตามทักษะความสามารถ)

2.  เพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง (ทุกเครื่องมือ)

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

 1. กลุ่มเครื่องเป่า ได้แก่ Saxophone, Trumpet, Trombone
 2. กลุ่มเครื่องคอร์ด ได้แก่ Electric Guitar, Piano
 3. เบส ได้แก่ Electric Bass, Double Bass (ผู้ที่เลือกสอบ Electric Bass ต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก)
 4. กลองชุด (Drum set)

Technique

1. ผู้สอบเครื่องดนตรีทุกประเภทจะต้องเล่น Scales & Arpeggios ดังต่อไปนี้

Scales:

 1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves
 2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys, 2 Octaves

Arpeggios:

 1. Major7th – All Keys, 2 Octaves
 2. Dominant 7th – All Keys, 2 Octaves
 3. Minor 7th – All Keys, 2 Octaves

หมายเหตุ

 • Scales & Arpeggios ให้เล่นในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 (Metronome on beats 2 and 4) ที่ความเร็ว 40-60 จังหวะต่อนาที (40-60 beats per minute)
 • ผู้สอบ Drum set ต้องสอบเทคนิคการเล่น Scales & Arpeggios ด้วยเปียโน
 • ในกรณีที่เครื่องดนตรีบางประเภทมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถบรรเลง 2 Octaves ได้ในบางบันไดเสียง อนุโลมให้บรรเลงได้อย่างน้อย 1 ½ Octave

2. ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเล่น Single Stroke Exercise ที่ความเร็ว 60 beats per minute

Pieces

เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จากรายชื่อดังต่อไปนี้
F Blues: Billie’s Bounce (Charlie Parker) Au Privave (Charlie Parker)
Bb Blues: Sonnymoon for Two (Sonny Rollins) Tenor Madness (Sonny Rollins)
AABA: Take the “A” Train (Billy Strayhorn) Scrapple from the Apple (Charlie Parker)
ABAC: Just Friends (Sam Lewis/John Klenner) Out of Nowhere (Edward Heyman/John Green)

หมายเหตุ:  ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (Accompaniment) หรือ CD ประกอบการบรรเลงด้วยตนเอง

วิธีการบรรเลงบทเพลง (Format) ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ

1.กลุ่มเครื่องเป่า

 • บรรเลงทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
 • บรรเลง Solo Improvisation อย่างน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses)
 • บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)

2.กลุ่มเครื่องคอร์ด

 • บรรเลงทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
 • บรรเลง Solo Improvisation อย่างน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses)
 • บรรเลงประกอบ อย่างน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment at least 1 chorus)
 • บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)

3.เบส

 • บรรเลงทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
 • บรรเลงประกอบด้วยการเดินเบส อย่างน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 choruses)
 • บรรเลง Solo Improvisation อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo Improvisation at least 1 chorus)
 • บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)

4.กลองชุด

 • บรรเลงประกอบทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Accompaniment for head In 1 chorus)
 • บรรเลงประกอบ อย่างน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment at least 2 choruses)
 • บรรเลง Trade 4’s อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at least 1 chorus)
 • บรรเลงประกอบทำนองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for head out 1 chorus)

Sight Reading

วิธีการอ่านโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ

1.กลุ่มเครื่องเป่า

 • อ่านโน้ตทำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
 • อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation

2.กลุ่มเครื่องคอร์ด

 • เปียโนอ่านโน้ต และเล่นทำนองด้วยมือขวา พร้อมทั้งเล่นคอร์ด ด้วยมือซ้ายพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
 • ในการอ่านโน้ต สำหรับกีตาร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
 • เล่นทำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
 • เล่นคอร์ด ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
 • อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation

3.เบส

 • ในการอ่านโน้ต สำหรับเบส ให้ปฏิบัติดังนี้
 • เล่นทำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4

O เดินเบส (Walking Bass) ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4

 • อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation

4.กลองชุด

 • อ่านโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Pattern ไปพร้อมกัน
 • อ่านโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set

สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี

รับสมัครสอบผู้มีความชำนาญการประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผู้เล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด

มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรี และปฏิบัติดนตรี รายละเอียดดังนี้

 1. Composition Major Application Requirements
 • Submit any original compositions, sketches, or composition exercises to date. If no work exists in these categories, the Composition and Theory faculty will assess the applicant’s potential to major in composition in the audition.
 1. Composition Major Entrance Exam.; Audition
 • The Composition and Theory faculty will discuss the submitted works (if any) with the applicant.
 • Applicants will be required to demonstrate basic musicianship by preparing a short excerpt (not less than two (2) minutes) to play on the piano or their primary instrument. This excerpt may come from any piece in the repertoire. In addition, the faculty will assess the applicant’s musicianship through basic melodic/rhythmic questions. Applicants should also be prepared to answer questions pertaining to their interest in composition.

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

1) วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ

การเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)  วิทยาลัยจะใช้คะแนน TIME เพื่อพิจารณาผลสอบ “ผ่าน/ผ่านมีเงื่อนไข/ไม่ผ่าน” ผู้สมัครสอบรายวิชา TIME ดังนี้

ระดับ/สาขาวิชา  ที่ต้องมีผลคะแนนสอบTIME (ทฤษฎีไทย)TIME  (ทฤษฎีสากล)TIME (โสตทักษะ)
เตรียมอุดมดนตรีดนตรีสากลยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
พื้นฐานดนตรีแจ๊สยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
การประพันธ์ดนตรียื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
ดนตรีไทยยื่นผล  Grade 9

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนน (TIME)  ต้องแสดงหลักฐานการยื่นสมัครสอบ (TIME) ในรอบสอบเดือนเดียวกันกับรอบสอบที่ต้องการสมัครกับวิทยาลัย (Admission)
 • ในกรณีที่มีผลสอบ (TIME) ตามเกรดกำหนด แต่คะแนนยังไม่ผ่าน ผู้สมัครสามารถใช้ผลยื่นเพื่อขอสมัครสอบได้ แต่จะมีผลต่อการพิจารณาผลสอบในส่วนกลุ่มทฤษฎี ที่ส่งผลให้เป็นการสอบผ่านแบบมีเงื่อนไขได้
 • จะไม่พิจารณาผลสอบ (Admission) กรณีไม่มีผลคะแนน (TIME) ทันการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ผู้มีผลคะแนนวิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถเก็บผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบได้ภายในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ)

2) วิชาปฏิบัติดนตรี (TIME Performance)

ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาปฏิบัติดนตรี (TIME Performance) สามารถนำผลคะแนนผ่านมายื่นเพื่อยกเว้น (เทียบเท่า) การสอบวิชาปฏิบัติดนตรี (Audition) ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ทั้งนี้ผู้มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาปฏิบัติดนตรี (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถเก็บผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ)

TIME Performance (ตามเครื่องที่สอบ)ระดับคะแนนสาขาวิชาที่ยื่นสมัครเรียนได้
ยื่นผล Grade 960 คะแนนขึ้นไปทุกสาขาวิชา

ให้ศึกษาข้อมูลเนื้อหาการสอบเพิ่มเติมจาก
http://www.timemusicexam.com

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบได้ที่ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดังนี้

 • ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 721 9894 -7
 • ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บางแค โทรศัพท์ 02 4582680
 • ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน โทรศัพท์ 02 129 4542 -6
 • ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 2504, 2505