*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

สาขาวิชาดนตรีสากล (คลาสสิค)

1. เทคนิค:
- Scales ในทุกบันไดเสียงทั้ง major, harmonic minor และ melodic minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 88
- Arpeggios ทุกบันไดเสียงทั้ง major และ minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 72

2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องเล่นทั้งหมด 3 บทเพลง ด้วยความจา และไม่ต้องเล่นเครื่องหมายย้อน
1. บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จากคีตกวียุคคลาสสิกหรือโรแมนติก
2. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก (เลือกเล่น 1 ท่อนจากบทเพลงที่มีหลายท่อน)
3. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20

หมายเหตุ
– Everything must be performed by memory.
- หากผู้สอบเคยเข้าทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่างน้อย 1 เพลง หรือมากกว่า ในรอบถัดไป
* สาหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นของตนเอง โดยอยู่ในรูปแบบของ YouTube link คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบสมัคร โดยต้องถ่ายอย่างต่อเนื่องกันทุกเพลง ไม่มีการตัดต่อหรือแยกไฟล์ ในส่วนของ scale และ arpeggio ให้เลือกบรรเลง 3 บันไดเสียงจากแต่ละชนิด major, harmonic minor และ melodic minor

บทเพลง: สองบทเพลงในลีลาที่ต่างกัน ความยากตั้งแต่ระดับง่ายถึงปานกลาง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ

1. เทคนิค: แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”)
1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมายเลข 11-15
1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 1, จากPanofka, Op. 85 (ผู้เข้าสอบสามารถร้องในบันไดเสียงที่สูงหรือต่่ากว่า ตามความเหมาะสมของเสียงตนเองได้)

2. บทเพลง: บทเพลง 3 เพลง
2.1 บทเพลงคลาสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
2.2 บทเพลงเลือกตามความถนัด 2 เพลง
ถ้าผู้เข้าสอบได้รับการเรียนร้องเพลงคลาสสิคมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการเสนอให้ผู้เข้าสอบร้องเพลง 1 จากใน 2 (บทเพลงเลือกตามความถนัด) เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเพลงประเภทคลาสสิก หรือมิวสิคัลเธียเตอร์
ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้น หรือการแสดงตามบทเพลง ระหว่างการร้องเพลง
* หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกบทเพลงคลาสสิค หรือการเลือกบทเพลงในการสอบ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาการขับร้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. การร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ
ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ กรรมการจะให้ผู้เข้าสอบร้องบันไดเสียง หรือประโยคโน้ตสั้นๆ ตามที่กรรมการบรรเลงให้ฟังระหว่างการสอบ

4. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: - บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจากความจ่า - ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบของตัวเองมาในวันสอบ (ส่าหรับการสอบโดยวิดีโอ ผู้เข้าสอบได้รับอนุญาติให้สามารถใช้ Backing Track ได้ ทั้งนี้กรรมการยังคงแนะน่าให้ร้องพร้อมกับนักเปียโน ถ้าเป็นไปได้) - รายชื่อแบบฝึกหัดและบทเพลงในการสอบ สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาการขับร้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. เทคนิค: บรรเลงบันไดเสียง 3 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scales) 1 - 2 ช่วงเสียง (Octave) พร้อม Arpeggios โดยผู้สอบสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงที่ผู้เล่นสามารถบรรเลงได้อย่างง่ายดาย และบรรเลง Chromatic Scale จากโน้ตที่ต่่าที่สุดไปหาสูงที่สุดผู้เล่นสามารถบรรเลงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งให้เพ่งเล็งให้มีเสียงที่ดีและไม่ติดขัด ในจังหวะที่เร็วปานกลาง

2. บทเพลง: บรรเลง 2 บทเพลง ที่มีความแตกต่างทางลักษณะของสไตล์ดนตรี (เพลงช้าและเพลงเร็ว) หรือต่างยุคสมัย เพื่อแสดงถึงความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่งบทเพลงที่เลือกสามารถน่ามาจากแบบฝึกหรือบทเพลงมาตรฐานทั่วไปได้ ซึ่งทั้งสองบทเพลงนี้ไม่ควรเกิน 10 นาที สามารถบรรเลงพร้อมนักเปียโนประกอบได้

1. เทคนิค: ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และจานวน Octaves ได้ และต้องทาการบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)

2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องทาการบรรเลง 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันทางด้านจังหวะและยุคสมัย เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการตีความบทเพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดย ทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาในการบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นาที ในการสอบแนะนาให้ผู้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย

3. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)
*If the audition is performed online this step can be skipped.

1. เทคนิค: เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สามารถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมาติกสเกลไปถึงโน้ตตัวสูงที่สุดและต่่าที่สุดเท่าที่ผู้สมัครสามารถเล่นได้ในจังหวะปลานกลาง สิ่งที่ควรค่านึงถึงคือการน่าเสนอเสียงที่มีคุณภาพ (warm sound) และปราศจากข้อผิดพลาด

2. บทเพลง: เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันอย่างโดดเด่นทั้งทางด้านการถ่ายทอดอารมณ์เพลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสามารถมาจากเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจากท่อนที่มีความแตกต่างกัน ระยะเวลาการแสดงทั้ง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นาที ในกรณีที่บทเพลงมีความยาวเกินผู้สมัครสามารถเลือกเล่นเฉพาะท่อนที่ตรงกับข้อก่าหนด สามารถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นการบังคับ

3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด

1. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 1 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขาขึ้นและขาลง

2. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 1 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขาขึ้นและขาลง

3. บรรเลง Etude 1 บท บทใดก็ได้ สาหรับ 2 ไม้ จากหนังสือ:
- Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone

4. บรรเลง 1 บทเพลง สาหรับ 2 ไม้บน Marimba โดยเลือกจากที่กาหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า):
– J.S. Bach – Violin Concerto in A minor (1st movement)
– Paul Creston – Concerto for Marimba (1st or 3rd movement)

5. บรรเลง 1 บทเพลงหรือ Etude สาหรับ Snare Drum โดยเลือกจากที่กาหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า):
– Anthony Cirone – Portraits in Rhythm
– Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum
– Charles Wilcoxin – All American Drummer

6. สาธิตการเล่น Rudiments ต่างๆ ของ Snare Drum ตั้งแต่จังหวะช้าไปเร็วและกลับมาช้า

7. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) บน Marimba และ Snare Drum

สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้นหน้าทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ 2เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ำในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 2ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้นหน้าทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ 1เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ำในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 2ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงสาธุการ และบทเพลงเลือกอิสระ ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จำนวน 1เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ำในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 2ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี แคน ในบทเพลง ลายลมพัดไผ่ (ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์)
พิณ ในบทเพลง ลายเต้ยสามจังหวะ
โปงลาง ในบทเพลง ลายนกใส่บินข้ามทุ่ง
โหวต ในบทเพลง ลายสังข์สินไช

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ำ และสามารถบรรเลงและตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

1. สอบปฏิบัติเพลงเลือก 2 เพลง บทเพลงความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ำ และสามารถบรรเลงและตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที
Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้
– Billie’s Bounce
– Straight no Chaser
– Bag’s Groove
– Blues Monk
– C Jam Blues
โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4 choruses) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ back-ing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription 1: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm
Download File | Trumpet & Trombone: Oleo (Miles Davis) or So What (Miles Davis)
Download File | Alto Saxophone: Yardbird Suite (Charlie Parker)
Download File | Tenor Saxophone: Shiny Stocking (Dexter Gordon)

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที
Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้
– Billie’s Bounce
– Straight no Chaser
– Bag’s Groove
– Blues Monk
– C Jam Blues
โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4 choruses), บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription 1: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm

Download File | Piano : Blues by Five (Red Garland) or Bye Bye Black Bird (Red Garland)
Download File | Guitar*: Gone With the Wind (Wes Montgomery) or Satin Doll (Barney Kessel)

* guitar play only the first chorus

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที
Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้
– Billie’s Bounce
– Straight no Chaser
– Bag’s Groove
– Blues Monk
– C Jam Blues
โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบด้วยการเดินเบสอย่างน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 chorus), Solo Improvisation 3 เที่ยว (solo Improvisation 3 choruses), และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm
Download File | Bass: Woody’n You (Bass line by Paul Chambers)

หมายเหตุ: ผู้สอบที่เลือกใช้ Electric Bass ในการสอบ หากผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที
Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb
* หมายเหตุ: ผู้สอบต้องเลือกเล่นบันไดเสียงโดยใช้เครื่องดนตรีเปียโน กีตาร์ หรือเครื่อง Mallets

2. Pieces: Chooses one from following Jazz Blues repertoires:
– Billie’s Bounce
– Straight no Chaser
– Bag’s Groove
– Blues Monk
– C Jam Blues
โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบโดยการตีจังหวะ swing อย่างน้อน 2 เที่ยว (Accompaniment with swing pattern at least 2 chorus), บรรเลง Trade 4’s อย่างน้อย 2 เที่ยว (Trade 4’s at least 2 choruses) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm
Download File | Drums: Tadd’s Delight (Philly Joe Jones) and Single Stroke Exercise

สาขาการประพันธ์ดนตรี

1. ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองสำหรับเครื่องดนตรีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของบทประพันธ์ที่สมบูรณ์ แบบร่างบทประพันธ์หรือแบบฝึกหัด กรณีที่ไม่มีผลงาน กรรมการสอบจะประเมินศักยภาพของผู้สมัครจากการสอบคัดเลือกวิชาปฏิบัติดนตรี

2. สอบในทางปฏิบัติดนตรีและสัมภาษณ์ (ทั้งกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยหรือสอบผ่านวิดีโอในกรณีผู้สมัครพำนักอยู่ในต่างประเทศ)

1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรายและตอบคำถามจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการในการสอบเกี่ยวกับงานประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ความเป็นมาของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของทำนอง เสียงประสาน รวมทั้งจะมีการสัมภาษณ์ถึงความสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ชื่นชอบ รวมไปถึงการวางแผนประกอบอาชีพในสายดนตรีในอนาคต กรณีที่สอบโดยการบันทึกวิดีโอ ผู้สมัครจะต้องกล่าวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง

2) บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรีเอกที่ถนัด โดยอาจจะเลือกเฉพาะท่อนใดท่อนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก

3) ทดสอบทางทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการวัดผลและเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยมีข้อแนะนำให้ผู้สมัครดำเนินการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก/วิชาโสตทักษะ (ตามข้อกำหนดการสอบ) กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจารณาจัดระดับความสามารถ

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่าน (<60%) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรอบการสอบของวิทยาลัย ผู้สมัครจะถูกจัดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานในช่วง Intensive course (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม) ตามที่หลักสูตรกำหนด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถยื่นผลสอบผ่าน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อปรับระดับความสามารถ (และเพื่อไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ช่วง Intensive course) ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ระดับ/สาขาวิชา ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ TIME (ทฤษฎีไทย) TIME (ทฤษฎีสากล) TIME (โสตทักษะ)
เตรียมอุดมดนตรี Western Music ยื่นผล Grade 9 ยื่นผล Grade 9
แจ๊ส ยื่นผล Grade 9 ยื่นผล Grade 9
การประพันธ์ดนตรี ยื่นผล Grade 9 ยื่นผล Grade 9
Thai music ยื่นผล Grade 9
 

1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 7219894 - 7
2) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บางแค โทรศัพท์ 02 4582680
3) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน โทรศัพท์ 02 1294542 - 6
4) ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 02 8002525 ต่อ 2504, 2505

ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com โทรศัพท์ 02 4582680

ติดต่อยื่นผลสอบผ่าน TIME:   msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com