การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Institut Seni Indonesia Yogyakarta (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

College of Music, Mahidol University (Thailand) and Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Indonesia) agreed to establish an academic collaboration by signing a Memorandum of Understanding (MoU)

การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Agder (ราชอาณาจักรนอร์เวย์)

College of Music, Mahidol University (Thailand) and University of Agder (Norway) agreed to sign the extension of the Memorandum of Understanding (MOU).

การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of North Texas (สหรัฐอเมริกา)

College of Music, Mahdiol University (Thailand) and University of North Texas (USA) agreed to sign the extension of the Memorandum of Understanding (MOU)

พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลต่างๆ

World University Rankings and QS Rankings by Subject and Potential Development Quality of Education for International Recognition

Dr. Narong Prangcharoen, Dean, together with Prof. Dr. Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University, Khunying Pattama Leesawadtrakul, Chairperson of the Thailand Philharmonic Orchestra, and Prof. Dr. Anek Laothammathat, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation joins the press conference

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

The MOU Signing Between College of Music, Mahidol University and Sichuan Conservatory of Music

On January 28, 2022, the College of Music. Mahidol University and Sichuan Conservatory of Music, China