งานแถลงข่าว เปิดหลักสูตร MEI หลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ควบปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

13 ก.พ. 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดหลักสูตร MEI (Music Entrepreneurship and Innovation) หลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ควบปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการ และนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ศึกษาข้อมูล หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

https://www.music.mahidol.ac.th/academics/mei