*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๑. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ๑ มิ.ย. – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐ มี.ค. – ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔
๒. พิธีปฐมนิเทศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓
๓. ลงทะเบียนปกติ

  • ชั้นปี ๔ – ๘
  • ชั้นปี ๓
  • ชั้นปี ๒
  • ชั้นปี ๑
 

๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๙ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓
๒๐ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

 

๑๒ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๓ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๔ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๕ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

 

๘ – ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

๔. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔
๕. ลงทะเบียนล่าช้า (ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท) ๑ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๖. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ ๘๐ (ค่าธรรมเนียมครั้งละ ๕๐๐ บาท) ๑ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๗. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔
๘. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)

  • นักเรียน/นักศึกษา ส่งคำร้อง
  • หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
  • นักเรียน/นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
  • นักเรียน/นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
 

๑๑ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓
๑ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

ภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

 

๑๒ – ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๓
๒ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

๙. พิธีไหว้ครูวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
๑๐. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่คืนค่าหน่วยกิต
(ค่าธรรมเนียมครั้งละ ๕๐๐ บาท)
๑๕ มิ.ย. – ๔ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๒ มี.ค. – ๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๑. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ภายในวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๒. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  • วันฝึกซ้อมใหญ่ งดการเรียนการสอนทุกวิชา
  • วันพระราชทานปริญญาบัตร งดการเรียนการสอนทุกวิชา
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
๑๔. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๕. สอบปลายภาควิชาบรรยาย ๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๕ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ๒๑ – ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๖. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี ๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ ๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔
๑๗. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย ๑๔ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๕ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ ๒๑ – ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔
๑๘. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี ๒๑ – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ ๒๒ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๒๕๖๔
๑๙. รายงานผลการศึกษา ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔
๒๐. แก้เกรด F I U ๑ ต.ค. – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๔ มี.ค. – ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๒๙ เม.ย. – ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ ใน COMMAS ระบบจะเปิดวันแรกเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา และจะปิดวันสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

* ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต [ดาวน์โหลด]