*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

ปีการศึกษา 2561-2562

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2561 – 1 มี.ค. 2562
2. ลงทะเบียนปกติ
2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี 22 – 26 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 22 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 26 ต.ค. เวลา 16.00 น.
2.2 ระดับปริญญาตรี
– ชั้นปี 4 – 8 22 – 26 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 22 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 26 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 3 23 – 26 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 23 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 26 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 2 24 – 26 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 24 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 26 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 1 25 – 26 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 25 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 26 ต.ค. เวลา 16.00 น.
2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 16 – 19 ต.ค. 2561 ระบบเปิด: 16 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 19 ต.ค. เวลา 16.00 น.
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 1 พ.ย. 2561
4. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 5 – 16 พ.ย. 2561 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 5 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 16 พ.ย. เวลา 16.00 น.
5. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา 5 – 16 พ.ย. 2561 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 5 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 16 พ.ย. เวลา 16.00 น.
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2561
7. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)
– นักเรียน-นักศึกษา ส่งคำร้อง
– หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
– นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
– นักเรียน-นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
16 – 31 ต.ค. 2561
ภายในวันที่ 2 พ.ย. 2561
5 – 16 พ.ย. 2561
ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2561
ดำเนินการในระบบ COMMAS
8. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 19 พ.ย. 2561 – 8 ก.พ. 2562 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 19 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 8 ก.พ. เวลา 16.00 น.
9. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2562
10. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 21 ธ.ค. 2561 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
11. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 15 ก.พ. 2562
12. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 18 – 22 ก.พ. 2562
13. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
14. แก้เกรด F I U
14.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 11 – 22 มี.ค. 2562
14.2 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 7 มี.ค. – 14 มิ.ย. 2562
15. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 18 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
16. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562
17. รายงานผลการศึกษา 7 มี.ค. 2562

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2/2561 [คลิก]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 13 มี.ค. – 26 เม.ย. 2562
2. ลงทะเบียนปกติ 11 – 12 มี.ค. 2562 ระบบเปิด: 11 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 12 มี.ค. เวลา 16.00 น.
3. ลงทะเบียนล่าช้า 13 – 14 มี.ค. 2562 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 13 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 มี.ค. เวลา 16.00 น.
4. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 13 – 14 มี.ค. 2562 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 13 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 มี.ค. เวลา 16.00 น.
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2562
6. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่คืนค่าหน่วยกิต 15 มี.ค – 12 เม.ย. 2562 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 15 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 12 เม.ย. เวลา 16.00 น.
7. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2562
8. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 23 เม.ย. 2562
9. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 24 – 26 เม.ย. 2562
10. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 24 – 26 เม.ย. 2562
11. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 24 – 29 เม.ย. 2562
12. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 24 – 29 เม.ย. 2562
13. รายงานผลการศึกษา 1 พ.ค. 2562
14. Intensive Course (สำหรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่) 1 – 15 พ.ค. 2562

หมายเหตุ

  • กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละรายวิชา
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
    ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น หรือเฉพาะบางสาขาวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตร

* ดาวน์โหลด ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2561 [คลิก]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 3 มิ.ย. – 27 ก.ย. 2562
2. พิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562
2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี
– การปฐมนิเทศทั่วไป
– การปฐมนิเทศทางวิชาการ
2.2 ระดับปริญญาตรี
2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562
7 พ.ค. 2562

 

อาคาร PC
อาคาร PC
หอแสดงดนตรี (MACM)
ห้อง A205

3. ลงทะเบียนปกติ
3.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี
(ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
14 – 17 พ.ค. 2562 ระบบเปิด: 14 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 พ.ค. เวลา 16.00 น.
3.2 ระดับปริญญาตรี
– ชั้นปี 4 – 8 21 – 24 พ.ค. 2562 ระบบเปิด: 21 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 24 พ.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 3 22 – 24 พ.ค. 2562 ระบบเปิด: 22 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 24 พ.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 2 23 – 24 พ.ค. 2562 ระบบเปิด: 23 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 24 พ.ค. เวลา 16.00 น.
3.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 14– 17  พ.ค. 2562 ระบบเปิด: 14 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 พ.ค. เวลา 16.00 น.
4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2562
5. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 3 – 14 มิ.ย. 2562 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 3 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 มิ.ย. เวลา 16.00 น.
6. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา 3 – 14 มิ.ย. 2562 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 3 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 มิ.ย. เวลา 16.00 น.
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2562
8. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)
– นักเรียน-นักศึกษา ส่งคำร้อง
– หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
– นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
– นักเรียน-นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
14 – 29 พ.ค. 2562
ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 2562
3 – 14 มิ.ย. 2562
ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2562
ดำเนินการในระบบ COMMAS
9. พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 27  มิ.ย. 2562
10. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 17 มิ.ย. – 6 ก.ย. 2562 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 17 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 6 ก.ย. เวลา 16.00 น.
11. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2562
12. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
12.1 การฝึกซ้อมใหญ่
12.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
30 ก.ย. 2562
2 ก.ย. 2562
งดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
งดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
13. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 19 ก.ค. 2562 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
14. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 13 ก.ย. 2562
15. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 16 – 20 ก.ย. 2562
16. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 23 – 27 ก.ย. 2562
17. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 16 – 27 ก.ย. 2562
18. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562
19. รายงานผลการศึกษา 3 ต.ค. 2562
20. แก้เกรด F I U
21.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 7 – 18 ต.ค. 2562
21.2 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 3 ต.ค. – 15 พ.ย. 2562

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2562 [คลิก]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี