*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

ปีการศึกษา 2560-2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 6 พ.ย. 2560 – 5 มี.ค. 2561
2. ลงทะเบียนปกติ
2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี 24 – 27 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 24 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 27 ต.ค. เวลา 16.00 น.
2.2 ระดับปริญญาตรี
– ชั้นปี 4 – 8 16 – 20 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 16 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 20 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 3 17 – 20 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 17 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 20 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 2 18 – 20 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 18 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 20 ต.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 1 19 – 20 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 19 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 20 ต.ค. เวลา 16.00 น.
2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 20 – 24 ต.ค. 2560 ระบบเปิด: 20 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 24 ต.ค. เวลา 16.00 น.
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 2 พ.ย. 2560
4. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 6 – 17 พ.ย. 2560 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 6 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 พ.ย. เวลา 16.00 น.
5. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา 6 – 17 พ.ย. 2560 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 6 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 พ.ย. เวลา 16.00 น.
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 19 พ.ย. 2560
7. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)
– นักเรียน-นักศึกษา ส่งคำร้อง
– หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
– นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
– นักเรียน-นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
16 – 31 ต.ค. 2560
ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2560
6 – 17 พ.ย. 2560
ภายในวันที่ 19 พ.ย. 2560
ดำเนินการในระบบ COMMAS
8. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 20 พ.ย. 2560 – 9 ก.พ. 2561 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 20 พ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 9 ก.พ. เวลา 16.00 น.
9. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2561
10. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 22 ธ.ค. 2560 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
11. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 16 ก.พ. 2561
12. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 19– 23 ก.พ. 2561
13. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
14. สอบปลายภาควิชาการฝึกโสตและการอ่านโน้ต แบบรายบุคคล 5 มี.ค. 2561
15. แก้เกรด F I U
15.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 12 – 23 มี.ค. 2561
15.2 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 8 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2561
16. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 19 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
17. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 26 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561
18. รายงานผลการศึกษา 8 มี.ค. 2561

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2/2560[ คลิก ]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 14 มี.ค. – 27 เม.ย. 2561
2. ลงทะเบียนปกติ 12-13 มี.ค. 2561 ระบบเปิด: 12 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 13 มี.ค. เวลา 16.00 น.
3. ลงทะเบียนล่าช้า 14-15 มี.ค. 2561 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 14 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 15 มี.ค. เวลา 16.00 น.
4. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 14-15 มี.ค. 2561  ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 14 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 15 มี.ค. เวลา 16.00 น.
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
6. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่คืนค่าหน่วยกิต 16 มี.ค. – 12 เม.ย. 2561 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 16 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 12 เม.ย. เวลา 16.00 น.
7. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2561
8. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 23 เม.ย. 2561
9. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 24-27 เม.ย. 2561
10. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 24-27 เม.ย. 2561
11. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 24-30 เม.ย. 2561
12. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 24-30 เม.ย. 2561
13. รายงานผลการศึกษา 2 พ.ค. 2561
14. Intensive Course (สำหรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่) 1 – 15 พ.ค. 2561

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 3/2560 [คลิก]

หมายเหตุ

  • กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละรายวิชา
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
    ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น หรือเฉพาะบางแขนงวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตร

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 4 มิ.ย. – 28 ก.ย. 2561
2. พิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี
2.2 ระดับปริญญาตรี
2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
9 พ.ค. 2561

 

อาคาร PC
หอแสดงดนตรี (MACM)
ห้อง A 113

3. ลงทะเบียนปกติ
3.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี
(ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
18 – 22 พ.ค. 2561 ระบบเปิด: 18 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 22 พ.ค. เวลา 16.00 น.
3.2 ระดับปริญญาตรี
– ชั้นปี 4 – 8 15 – 18 พ.ค. 2561 ระบบเปิด: 15 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 18 พ.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 3 16 – 18 พ.ค. 2561 ระบบเปิด: 16 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 18 พ.ค. เวลา 16.00 น.
– ชั้นปี 2 17 – 18 พ.ค. 2561 ระบบเปิด: 17 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 18 พ.ค. เวลา 16.00 น.
3.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 18– 22 พ.ค. 2561 ระบบเปิด: 18 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 22 พ.ค. เวลา 16.00 น.
4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561
5. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 4 – 15 มิ.ย. 2561 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 4 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 15 มิ.ย. เวลา 16.00 น.
6. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา 4 – 15 มิ.ย. 2561 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 4 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 15 มิ.ย. เวลา 16.00 น.
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2561
8. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)
– นักเรียน-นักศึกษา ส่งคำร้อง
– หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
– นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
– นักเรียน-นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561
ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 2561
4 – 15 มิ.ย. 2561
ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2561
ดำเนินการในระบบ COMMAS
9. พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 28 มิ.ย. 2561
10. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 18 มิ.ย. – 7 ก.ย. 2561 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 18 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 7 ก.ย. เวลา 16.00 น.
11. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2561
12. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
12.1 การฝึกซ้อมใหญ่
12.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
งดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
งดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
13. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 20 ก.ค. 2561 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
14. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 14 ก.ย. 2561
15. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 17 – 21 ก.ย. 2561
16. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 24 – 27 ก.ย. 2561
17. สอบปลายภาควิชาการฝึกโสตและการอ่านโน้ต แบบรายบุคคล 28 ก.ย. 2561
18. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 17 – 28 ก.ย. 2561
19. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 24 ก.ย. – 2 ต.ค. 2561
20. รายงานผลการศึกษา 4 ต.ค. 2561
21. แก้เกรด F I U
21.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 8-19 ต.ค. 2561
21.2 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 4 ต.ค. – 16 พ.ย. 2561

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2561 [คลิก]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

frases de la vida frases de enamorados