เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (“วิทยาลัย”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่วิทยาลัยด้วยความไว้วางใจ และวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิทยาลัยขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่วิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

  • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : วิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการสำรวจวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของวิทยาลัย เช่น การทำวิจัยทางการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : วิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการสำรวจวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของวิทยาลัย เช่น การทำวิจัยทางการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
    • ฐานความยินยอม (Consent): วิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ตอบไว้ในแบบสำรวจ/แบบสอบถามต่างๆ ของวิทยาลัย
    • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): วิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการสำรวจและนำเสนอต่อคณะผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการปรับปรุงแบบการสำรวจวิจัยต่อไปของวิทยาลัย
    • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): วิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในแบบการสำรวจ
เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
3 ปี นับจากวัน/เดือน/ปี ที่ได้ทำการสำรวจ

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือวิทยาลัยจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

วิทยาลัยอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น เช่น พนักงานและบริษัทที่วิทยาลัยได้ว่าจ้างให้ดำเนินการสำรวจหรือวิจัยนั้นๆ โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทสำรวจหรือวิจัยเป็น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกันกับวิทยาลัย ท่านจำเป็นต้องศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทสำรวจหรือวิจัยนั้นๆ ด้วย

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาจทำการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนิน
คดีของวิทยาลัยเองด้วย

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้วิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือ
ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของวิทยาลัยละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้น โดยวิทยาลัยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยวิทยาลัยจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้า
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

5. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยวิทยาลัยจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนที่เว็บไซต์

6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Email Address: prmusic@mahidol.ac.th

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Email Address: prmusic@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 2800-2525

เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไป ให้ถือว่าเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไป โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ