เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

พันธกิจของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์คือ การสร้างการศึกษาด้านศิลปะที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับนักดนตรี นักเต้น และนักแสดงที่มีความสามารถ

สาส์นจากคณบดี

คำกล่าวต้อนรับจาก ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา และมีหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาด้านดนตรี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่ จะสร้างชุมชนทางดนตรีที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างมาตรฐานของความสำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยทำให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และนักศึกษาทุกคนอย่างแท้จริง