การประชุม AEC - European Association of Conservatoires Congress ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร. Joseph Bowman รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ดร. บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ ผู้จัดการสำนักงาน SEADOM เข้าร่วมการประชุม AEC - European Association of Conservatoires Congress

พิธีเปิด Black Box Theater

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ Black Box Theater พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Prof. Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University along with the administrators attended the 2023 PA-Visit agreement

Performers (') Present International Artistic Research Symposium

Asst. Prof. Dr. Joseph Bowman, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน “Performers (') Present International Artistic Research Symposium” ที่ Yong Siew Toh Conservatory of Music

กิจกรรมสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง ด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจิรญ ได้จัดกิจกรรมสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง กระตุ้นและปลดล็อคความคิดให้กับทีมการคลัง พัสดุ และงบประมาณ ด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

การประพันธ์บทเพลง Sound and Reflection

ดร. ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดี และนักประพันธ์เพลง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการประพันธ์บทเพลง Sound and Reflections

พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน