พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Music Open House 2023

งาน Mahidol Music Open House 2023 ก้าวตามเสียงดนตรี สู่เวทีของคุณ

งานแถลงข่าว เปิดหลักสูตร MEI หลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ควบปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดหลักสูตร MEI (Music Entrepreneurship and Innovation) หลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ควบปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

The College of Music participated in the Guidance Week 2022

คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูทการศึกษาในงาน กิจกรรมแนะแนว Guidance Week 2022 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูทการศึกษาในงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูทการศึกษาในงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Franz Lizst Academy of Music ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Franz Lizst Academy of Music ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

Music Therapy Teleservices และ Ethics in Telehealth and Telepractic

สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีบำบัดและสาขาอื่นๆ ในหัวข้อ Music Therapy Teleservices และ Ethics in Telehealth and Telepractic