*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรปริญญาโท

เป็นการศึกษาเพื่อผลิตนักดนตรีและนักวิชาการดนตรีที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิชาเอกดนตรีวิทยา วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกธุรกิจดนตรี และวิชาเอกดนตรีบำบัด
  2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนเป็น 5 สาขาวิชา คือ วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี วิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี วิชาเอกการอำนวยเพลง วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ และวิชาเอกดนตรีแจ๊ส
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)