*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โรงเรียนศึกษานารี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี นำนักเรียนใน โครงการเจียระไนประกายเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญ โดยคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานทางดนตรี Jazz โดยอาจารย์สฤษฎ  ตันเป็นสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส เป็นวิทยากร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมห้องเรียน “Jazz Studio Class” เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอนทางด้านดนตรี บรรยากาศห้องเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการเรียนรู้และการศึกษาต่อไปในอนาคต

จากนั้นนำคณะอาจารย์และนักศึกษาเดินชมภูมิทัศน์วิทยาลัย อาคารและพื้นที่ส่วนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซี่งตลอดกิจกรรมได้รับความสนใจจากคณาจารย์และน้อง ๆ เป็นอย่างดี