*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบรองชนะเลิศ โดยมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกในรอบ CD ทั้งหมด 100 ผลงานใน 4 ระดับการประกวดคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาที่อายุไม่เกิน 25 ปี โดยในปีนี้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีอย่างเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจและภูมิใจแก่สถาบันการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าชมเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการประกวด ทั้ง 4 ระดับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะเข้าไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
ขอแสดงความยินดีแก่เยาวชนและสถาบันการศึกษา คณาจารย์ทุก ๆ ท่านนะคะ

ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงปานชีวา มนต์สิริ ขับร้อง
เด็กชายกิตติคุณ เจริญพันธ์สุทธิ ระนาดเอก
เด็กชายจีนส์ วิชญาพร เครื่องดนตรีกลองชุด
เด็กชายวีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กหญิงเอมิ โอโนะ เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กหญิงภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายธนาภูมิ สนองเดช เครื่องดนตรีโหวด
เด็กหญิงณิชาภา ธวัชผ่องศรี เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กหญิงทรินนิตี้ จันทรัช เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายภูผาภักดี พงษ์พนัศ เครื่องดนตรีเปียโน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กหญิงภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน ขับร้อง
เด็กหญิงอรกมล นาวาผล เครื่องดนตรีเปียโน
นายยุทธนา วงศ์คำหาญ เครื่องดนตรีโหวด
นายวัชระ นิลศิริ เครื่องดนตรีระนาดเอก
เด็กชายธรรมศาสตร์ ทองแกมแก้ว เครื่องดนตรีมาริมบา
นางสาวพิชชาภา ชนาพรรณ ขับร้อง
เด็กหญิงศุทรา รุ่งกระจ่าง เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กหญิงเมธาณี ธวัชผ่องศรี เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายชานนท์ นวลแม้น เครื่องดนตรีระนาดเอก
เด็กหญิงอริยา เหล่าธิติพงศ์ เครื่องดนตรีเปียโน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนวรรณ พึ่งตำบล เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
นายพลศิษฎ์ โสภณสิริ เครื่องดนตรีไวโอลิน
นางสาวณัฐกมล สุพัตรานนท์ เครื่องดนตรีทรัมเป็ต
นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์ เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
นายสิรภพ วนเวชกุล เครื่องดนตรีเปียโน
นายภัทรนันท์ เปลี่ยนสกุล เครื่องดนตรีแซกโซโฟน
นางสาวปริยฉัตร สิทธิดำรงการ เครื่องดนตรีขับร้อง
นายธยานะ ทวิบุญยะกร เครื่องดนตรีเปียโน
นายพลวัตร วรรณวิทยาภา เครื่องดนตรีกีตาร์
นายชวิน กาญจนพันธุ์ เครื่องดนตรีไวโอลิน

ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี 
นางสาวจิราภา วังคะออม เครื่องดนตรีเปียโน
นายอิษฎ์นันทน์ โชติรสนิรมิต เครื่องดนตรีเปียโน
นายกฤษฎา ชัยรัตนศักดิ์ เครื่องดนตรีโซปราโน แซกโซโฟน
นางสาวชัญญา เจริญสุข เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายกฤษฎา ชัยรัตนศักดิ์ เครื่องดนตรีอัลโต้ แซกโซโฟน
นายสกุลโชติ แก้วหย่อง เครื่องดนตรีโปงลาง
นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ขับร้อง
นายนิชฌาน พิทยาธร เครื่องดนตรีแซกโซโฟน
นายชนานันต์ อินทรธนู เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก
นางสาวธนภรณ์ พรมเวียง ขับร้อง

เวทีการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 กับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนกับดนตรีมาโดยตลอด ในการที่จะส่งเสริมและผลักดันศักยภาพของเด็กไทยเพื่อไปสู่การยอมรับในเวทีสากล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและผู้รักในเสียงดนตรีทุกท่าน เข้าร่วมชม เชียร์และให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนไทย ในการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 02-8002525 ต่อ 3108, 3117 (ในเวลาราชการ)

ติดตามผลการประกวดและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่
Website: https://www.music.mahidol.ac.th/set/
Facebook: https://www.facebook.com/SETYouthMusicianCompetition/