*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
                                    ชื่อย่อ   :         ศศ.ม. (ดนตรี)

          ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :         Master of Arts (Music)
                                     ชื่อย่อ   :         M.A. (Music)

วิชาเอก เปิดสอน 4 วิชาเอก ดังนี้

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการ และนักวิจัยในวิชาชีพดนตรี ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทางวิชาการดนตรี มีความรู้รอบและรู้ลึกในด้าน ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา ธุรกิจดนตรี  และดนตรีบำบัด ตามวิชาเอกของตน ตลอดจนสามารถทำวิจัย เพื่อนำผลงานไปสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาในชั้นเรียน ระยะเวลา 1.5 ปี
จัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ระยะเวลา 0.5 ปี
รวม ระยะเวลา 2.0 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 38 หน่วยกิต 38 หน่วยกิต

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานบางรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

ข้อกำหนดในการทำวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านดนตรีหรือการประยุกต์ความรู้ด้านดนตรี โดยต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการศึกษาดูงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วม การประชุม หรืองานแสดงในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ที่ตนกำลังศึกษา

ค่าเทอม และค่าธรรมเนียม

Majors Plan Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Totals
Musicology Plan A 121,300 69,600 44,100  80,600 315,600
Music Education  Plan A  121,300 50,600 44,100  80,600 296,600
 Plan B  121,300  54,200 51,300 73,100 299,900
Music Business  Plan A 117,700 39,800 47,700 91,400 296,600
 Plan B 117,700 47,000 47,700  87,500 299,900
 Plan A (special program) 120,900 41,400  50,900 93,800 307,000
 Plan B (special program) 120,900 50,200  50,900 90,700 312,700
Music Therapy  Plan A  121,300 47,000 55,500 95,600 319,400
 Plan B  121,300 47,000  69,900 88,100 326,300

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดุริยางคศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดนตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ
    การอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาดนตรี ต้องมีประสบการณ์หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องด้านดนตรี  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การสอบเข้า

  • การสอบข้อเขียนสำหรับวิชาเอก
  • การทดสอบการแสดง (เฉพาะวิชาเอกดนตรีบำบัด)
  • การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรืออื่นๆ)

IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL-iBT ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรือ*
MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 60 คะแนนขึ้นไป

** More Information please contact
Admissions: Tel. 0 2800 2525 Ext. 1109 / 1128
Academics: Tel 0 2800 2525 Ext. 1124
Faculty of Graduate Studies:  www.grad.mahidol.ac.th