*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

วิเทศสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา

งานวิเทศสัมพันธ์ดูแลรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยสร้างให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่มีความผสมผสานทางวัฒนธรรมและความมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงให้กับบุคลากรด้านการสอน บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียนและนักศึกษา

ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น งานวิเทศสัมพันธ์ได้มุ้งเน้นที่จะพัฒนา ประสานงานและแนะแนวทาง ในด้านต่างๆ คือ

 • การสร้างเครือข่ายนานาชาติ – สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติและพันธมิตรยุทธศาสตร์ในทั่วทุกมุมโลก
  เพื่อเสนอถึงความสําคัญในด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย และโครงการต่างๆ
 • นักศึกษาและบุคลากรการสอนระดับนานาชาติ – สนับสนุนความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยนและการทําความเข้าใจการข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการบรรลุสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะของนักวิชาการระดับโลก
 • ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ – สนับสนุนการตระหนักถึงความเป็นนานาชาติทั้งในและนอกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหลักที่มีบทบาทความสําคัญในเวทีระดับนานาชาติ

โรงเรียนเครือข่ายของเรา:

 • สหรัฐอเมริกา
  • มหาวิทยาลัยนอร์ทเทร์นโคโลราโด
  • มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
  • มหาวิทยาลัยแคนซัส
  • มหาวิทยาลัยมิสซูริ-แคนซัสซิตี้
 • ยุโรป
  • มหาวิทยาลัยศิลปการแสดงและดนตรีแห่งเวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
 • เอเชีย/แปซิฟิก
  • วิทยาลัยดนตรีคูนิทาชิ (ประเทศญี่ปุ่น)
  • มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์นาโกยา (ประเทศญี่ปุ่น)
  • สถาบันดนตรียงซิวโทห์ (ประเทศสิงคโปร์)
  • สถาบันดนตรีโฮจิมินซิตี้ (ประเทศเวียตนาม)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (ประเทศมาเลเซีย)
  • วิทยาลัยดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ส่งอีเมล์มาที่:

frases de la vida frases de enamorados