*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ขั้นตอนการรับสมัครและคู่มือสอบ

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน รายละเอียด
1. สมัครสอบ ขั้นตอนการสมัครสอบ

  1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now)
  2. ดำเนินการตามขั้นตอนสมัครสอบ
  3. ส่งหลักฐานการสมัคร มาทาง email ที่ msadmission@mahidol.edu
• สมัครสอบ
เลือกดำเนินการ ดังนี้
1) สมัครสอบครั้งแรก
Apply now > เลือกเมนู “สำหรับผู้สมัครรายใหม่” > เลือกหลักสูตร > เลือกรอบที่สมัครสอบ > กรอกใบสมัคร > ชำระค่าสมัคร > รอรับรหัสสมัครสอบ 1-2 วันทำการ2) สมัครสอบครั้งต่อไป (มีรหัสสมัครสอบแล้ว)
Apply now > เลือกเมนู “สำหรับผู้สมัครที่มีรหัสผู้ใช้แล้ว” > เลือกหลักสูตร > เลือกรอบที่สมัครสอบ > กรอกข้อมูลผู้สมัคร > บันทึกการสมัคร > ชำระค่าสมัคร
• อัตราค่าสมัคร / ครั้ง
ระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี ชำระค่าสมัคร 1,500 บาท
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ชำระค่าสมัคร 3,500 บาท
• รหัสสมัครสอบ
สำหรับ Log-in เพื่อติดตามสถานะการสมัครสอบ ได้แก่ ตารางสอบ ฟอร์มเข้าห้องสอบ ตารางสอบสัมภาษณ์ ฟอร์มเข้าสัมภาษณ์ ผลสอบ และประกาศต่างๆ
2. การติดตามการสอบ และประกาศต่างๆ 1. ติดตามสถานะการสมัครสอบ ประกาศ และข้อมูลต่างๆ ทุกขั้นตอนทาง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in)
2. มีเอกสารติดประกาศที่งานรับสมัคร ชั้น 1 ห้อง A103 อาคารภูมิพลสังคีต
3. สถานที่จัดสอบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก วิทยาลัยจะเก็บผลสอบในรายวิชาที่ผ่านไว้ให้ ผู้สมัครสามารถนำผลสอบผ่านมาใช้ในการสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่าน โดยใช้ได้เฉพาะปีการศึกษา 2564)
  • กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานผลคะแนน “ผ่าน” (พิมพ์ออกมาจากระบบ) ของรอบก่อน ส่งมาเป็นไฟล์หลักฐานในการสมัครสอบด้วย

คู่มือสอบ