หมดเขตส่งผลงานถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set
ดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th

ประกาศผลการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกที่ www.music.mahidol.ac.th/set

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 19.00 น.

*ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ผลงานละ 5,000 บาท

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 19.00 น.

*ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ผลงานละ 5,000 บาท

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา