หมดเขตส่งผลงานถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set
ดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th

ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกที่ www.music.mahidol.ac.th/set

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 20.00 น.

*ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ผลงานละ 5,000 บาท

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 20.00 น.

*ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ผลงานละ 5,000 บาท

สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา