*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณาจารย์และบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่านเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมเข้ารับฟังการบรรยายโดย อ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง ในหัวข้อ “แนวคิดในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” จากนั้น เดินชมอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบของวิทยาลัยที่เน้นพื้นที่การใช้สอยในส่วนของกิจกรรมดนตรีและพื้นที่สีเขียวเป็นธรรมชาติเพื่อความผ่อนคลายซึ่งสร้างความสนใจให้กับคณะเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี