*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Master of Arts (Music) : Music Business

“ปริญญาโทธุรกิจดนตรีภาคพิเศษ มหิดล สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา”

“ติดอาวุธด้วยการศึกษา ให้คุณไปไกลกว่าในธุรกิจดนตรี”

Go beyond in the Music Business with a genius choice of education”

เรียนปริญญาโทด้าน Music Business ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันพุธช่วงเย็นและวันเสาร์เพียง 6 ชั่วโมง ได้ความรู้ตรงประเด็น  ชัดเจน  มุ่งเน้นประสบการณ์ พร้อมใช้งานได้จริง ต่อยอดให้กับอนาคตของคุณ อย่ารอช้าให้กับวันเวลาแห่งความสำเร็จ

Master of Arts (Music) : Music Business รอบพิเศษ
ระยะเวลารับสมัคร
• ส่งเอกสารการสมัคร 16 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่1 18 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่2 21 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่: https://drive.google.com/…/1SRZtIY9uF4haR7aN0DkQc49zsgV...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page:  Music Business College of Music, Mahidol University

 ติดต่อสอบถาม

 • Line ID: Music Business Mahidol University
 • FB: Music Business College of Music, Mahidol University
 • Email: msbu.mahidol@gmail.com
 • โทร.: 02-800-2525 ต่อ 4503

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรี ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ในด้านธุรกิจดนตรีให้ก้าวไกลไปกว่าผู้อื่น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรี ด้วยชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนด้วยปริญญาจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย (โดย URAP 2019 – 2020)

 • เรียนกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาด้านดนตรีที่ประเภท และจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย
 • เรียนเพียงสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง เพียง 2 วันต่อสัปดาห์ ในวันพุธช่วงเย็นและวันเสาร์เพียง 6 ชั่วโมง
 • เป็นการเรียนที่เข้มข้น ตรงประเด็น  พร้อมใช้งานด้วยกรณีศึกษาและโครงการด้านธุรกิจดนตรีอย่างแท้จริงในทุกรายวิชา
 • มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป
 • สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Connection กับผู้คนในแวดวงธุรกิจดนตรี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน*

สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรีภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) มุ่งเน้นการนำไปใช้งานและปฏิบัติงานได้ทันที จึงวางเป้าหมายกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการวิชาให้เข้ากับการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการดำเนินการได้อย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถนำโครงการและแผนการทางธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในแต่ละรายวิชา เช่น นักศึกษาเป็นศิลปิน สามารถนำข้อสงสัยทางธุรกิจของตน เช่น จะสร้างมูลค่าให้กับตนเองให้มากขึ้นได้อย่างไร ไปเป็น based case ในรายวิชา value creation in music business เป็นต้น ผลที่ได้คือทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียน จะเป็นรายวิชาที่ช่วยต่อยอดและแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะธุรกิจดนตรี

 • กลยุทธ์การตลาดดนตรี
 • การสร้างมูลค่าในธุรกิจดนตรี
 • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจดนตรี
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดนตรี
 • ภาวะผู้นำและจริยธรรมในธุรกิจดนตรี
 • นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจดนตรี
 • การบริหารการเงินและการหาแหล่งทุนทางธุรกิจดนตรี
 • วิชาเลือกอื่นๆ 5 วิชา ซึ่งเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน เช่น การจัดการศิลปิน การผลิตสื่อทางดนตรี เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน 2 ปีการศึกษา

“ระยะเวลาพอดี ลงทุนทั้งที ต้องได้มากกว่าปริญญา”

* การดำเนินการในหลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของวิทยาลัย