รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล (บริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา