*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานวิทยาลัยดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
๑. นางสาวณิชมน สมอออน
๒. นายดำ ม้องเพอ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]