Bachelor

Overview

เป็นการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้องหรือประพันธ์
เพลงได้ตามมาตราฐานสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 9 สาขาวิชาเอก ได้แก่ ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส การประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยมดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีศึกษาและการสอน ธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

Program Structure

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๑

าคการศึกษา ๑/๑ภาคการศึกษา ๑/๒
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑ ๒ (๐-๔-๒)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ ๑ (๐-๒-๑)
(การเข้าฟังดนตรี)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ ๒ เพื่อการพัฒนามนุษย์ (๑-๒-๓)  
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒ ๒ (๐-๔-๒)
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
(การเข้าฟังดนตรี)
รวม ๑๙ หน่วยกิตรวม ๑๗ หน่วยกิต

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๒

ภาคการศึกษา ๒/๑ภาคการศึกษา ๒/๒
ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ (๒-๐-๔)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓ ๒ (๐-๔-๒)
ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตรา ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
(การเข้าฟังดนตรี)
ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ ๒ (๒-๐-๔)
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔ ๒ (๐-๔-๒)
ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔ ๑ (๐-๒-๑)
ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตรา ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
(การเข้าฟังดนตรี)
รวม ๑๘ หน่วยกิตรวม ๑๙ หน่วยกิต

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๓

ภาคการศึกษา ๓/๑ภาคการศึกษา ๓/๒
ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๑ (๑-๐-๒)
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน ๑ (๑-๐-๒)
ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ ๔ (๐-๘-๔)
ดศอพ ๓๗๑ การอำนวยเพลง ๑ ๒ (๑-๒-๓)
ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคาะห์ดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์เคาน์เตอร์พอยท์ ๒ (๒-๐-๔) 
(การเข้าฟังดนตรี) 
ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ ๔ (๐-๘-๔)
ดศอพ ๓๗๒ การอำนวยเพลง ๒ ๒ (๑-๒-๓)
ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๓๕๒ โทนอล เคาน์เตอร์พอยท์ ๒ (๒-๐-๔)
(วิชาเลือกเสรี) ๒ หน่วยกิต
(การเข้าฟังดนตรี)
รวม ๒๐ หน่วยกิตรวม ๒๐ หน่วยกิต

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๔

ภาคการศึกษา ๔/๑ภาคการศึกษา ๔/๒
ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ๒ (๒-๐-๔)
ดศดว ๓๑๓ ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗ ๔ (๐-๘-๔)
ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
อิเล็กทรอนิกส์ ๑
ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สำหรับนักดนตรี ๒ (๒-๐-๔) 
(วิชาเลือกเสรี) ๒ หน่วยกิต 
(การเข้าฟังดนตรี)
ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘ ๔ (๐-๘-๔) 
(วิชาเลือกดนตรี) ๒ หน่วยกิต 
(วิชาเลือกดนตรี) ๒ หน่วยกิต 
(วิชาเลือกเสรี) ๒ หน่วยกิต 
(การเข้าฟังดนตรี) 
(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)
รวม ๑๖ หน่วยกิตรวม ๑๐ หน่วยกิต