*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2561

ระดับประถมศึกษา
เด็กชายจีนส์ วิชญาพร เครื่องดนตรีกลองชุด
เด็กหญิงกัลยกร ธวัชผ่องศรี เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กชายพีรวิชญ์ ทองเจือเพชร เครื่องดนตรีฆ้องวงเล็ก
เด็กหญิงวัลลภา ยกเจริญ เครื่องดนตรีไวโอลิน
เด็กหญิงกุลกานต์ สมบูรณ์ ขับร้อง
เด็กชายธนวิน ธนพรธวัล เครื่องดนตรีกู่เจิง
เด็กหญิงสิริมา พลเทพ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายคณธัช แย้มสุวรรณ เครื่องดนตรีระนาดเอก
Master Yuqiao Chen เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายณกรณ์ คู่เจริญถาวร เครื่องดนตรีกลองชุด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงศุทรา รุ่งกระจ่าง เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กหญิงอริยา เหล่าธิติพงศ์ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายภูริณัฐ ยินดีวิทย์ เครื่องดนตรีซอด้วง
นายปัณณ์ แสนโสภา เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก
นายชัยธวัช อติโภภัย เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร ผิวเสวก เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายธนกฤษ บุญจันทร์ เครื่องดนตรีระนาดเอก
เด็กหญิงภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ เครื่องดนตรีเปียโน
เด็กชายภวัต บุญจันทร์ เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่
เด็กชายพัช บุณรัตพันธุ์ เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเมธาณี ธวัชผ่องศรี เครื่องดนตรีไวโอลิน
นางสาวศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร เครื่องดนตรีเปียโน
นางสาวชนกานต์ อมรางกูร ขับร้อง
นางสาวสุพิชญนันทน์ พักเนียม เครื่องดนตรีขิมสาย
นายธนธัช ศรีอรัญญากุล เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน
นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์ เครื่องดนตรีฆ้องมอญวงใหญ่
นางสาวญาณิศา วรรณวัตร์ เครื่องดนตรีระนาดเอก
นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง เครื่องดนตรีพิณ
นายชารีฟ อินสกุล เครื่องดนตรีเปียโน

ระดับอุดมศึกษา
นายนิชฌาน พิทยาธร เครื่องดนตรีโซปราโน แซกโซโฟน
นายวิษณุ นามนา เครื่องดนตรีแคน
นายอิษฎ์นันทน์ โชติรสนิรมิต เครื่องดนตรีเปียโน
นางสาวอรจิรา อุดมจรรยา เครื่องดนตรีจะเข้
นายรวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก
นางสาวจิราภา วังคะออม เครื่องดนตรีเปียโน
นางสาวอันดา ภูมิณรงค์ เครื่องดนตรีไวโอลิน
นายณัฐภัทร เรืองบุญ เครื่องดนตรีระนาดเอก
นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ขับร้อง
นางสาวธนวรรณ พึ่งตำบล เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทุกท่าน