MUSIC JOURNAL Volume 28 No.8 | April 2023

08 May 2023

สำหรับเดือนเมษายนอันร้อนระอุนี้ ประเทศไทยได้กลับมาฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอีกครั้ง หลังจากที่งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลาเกือบ ๓ ปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เมื่อช่วงต้นเดือน ทางหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี (YAMP) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการแสดง Mamma Mia! The Musical ซึ่งเป็นผลงานมาจากละครเพลงชื่อดัง การแสดงนี้เป็นการแสดงครั้งแรกหลักจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีในช่วงโควิด เรื่องราวโดยย่อและบรรยากาศการแสดงติดตามได้จาก Cover Story

Music Entertainment นำเสนอบทความ “ศิษย์พระเจนดุริยางค์ผู้สรรค์สร้างเพลงไทยสากลระดับตํานาน ตอนที่ ๕ เป็นตอนต่อเนื่องของผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก ในสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล จาก UNESCO ซึ่งในตอนนี้นำเสนอผลงานเพิ่มอีก ๘ บทเพลง เช่น ขวัญโดม ขอพบในฝัน คิดถึง พรพรหม

Music Re-Discovery นำเสนอการวิเคราะห์บันทึกข้อความในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเปิดพระราชอุทยานสราญรมย์ ซึ่งในปัจจุบันถูกเรียกว่า สวนสราญรมย์ ข้อความในราชกิจจาฯ นี้ บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ หรือตรงกับพุทธศักราช ๒๔๓๖ ความสำคัญของข้อความนี้ติดตามต่อด้านใน

Music Education ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยได้เข้าศึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบทั้งหมด ๓ โรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในการสอนดนตรีและออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

The Pianist แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับนักเปียโนคลาสสิกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกในประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิก นักเปียโนท่านนี้ชื่อ Martha Argerich ปัจจุบัน Martha อายุ ๘๑ ปีแล้ว และยังแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนหรือเล่นกับวงออร์เคสตราอยู่