รุ่งอรุณแห่งรัฐและศิลปะการดนตรี 

ENCYCLOPEDIA OF ISAN MUSIC

แตรสยาม