• Music connects the world.

 • Music is beautiful.

 • Music is the art of the soul.

วิทยาลัยดนตรีชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรม
 • TPO Prangcharoen and Mahler Concert
  12 กุมภาพันธ์ 2559 / 19:00 น. / มหิดลสิทธาคาร / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 18:15 น.) 13 กุมภาพันธ์ 2559 / 16:00 น. / มหิดลสิทธาคาร / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 15:15 น.)
 • TPO Harold in Italy Concert
  19 กุมภาพันธ์ 2559 / 19:00 น. / มหิดลสิทธาคาร / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 18:15 น.) 20 กุมภาพันธ์ 2559 / 16:00 น. / มหิดลสิทธาคาร / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 15:15)
 • Thailand International Viola Conference 2016
  วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2559 A407
 • Flute and Guitar Duo Recital
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 19.00 น. A407
 • World Doctors Orchestra
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 15.00 น. โรงพยาบาลศิริราช / วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 16.00 น. มหิดลสิทธาคาร

ศ.เกียรติคุณ น.พ. พูนพิศ อมาตยกุล

poonpit

สาขาวิชาดนตรีวิทยา

วุฒิการศึกษาและสถานศึกษา

ประสบการณ์ในการทำงาน

CLOSE