โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 มี.ค. 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมจะมีระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 โดยจัดพิธีเปิดงาน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ. นพดล ถิรธราดล, รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และ ดร. โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธี