*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

youthdev

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้มีรสนิยม เข้าใจและได้สัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยดนตรีที่ร่มรื่นงดงามและเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ)โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ต และรับประทานอาหารที่ร้านมิวสิคสแควร์ ในวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 30,000 บาทต่อโรงเรียน เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย
2. มีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้จำนวนไม่เกิน 100 คน ต่อ 1 โรงเรียน (รวมครูอาจารย์ไม่เกิน 8 คน)

โรงเรียนที่มีความสนใจเข้ารับทุน จะต้องตอบคำถามว่า
“ทำไมโรงเรียนของคุณจึงควรได้รับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก?”

โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่อีเมล์ musicmupr@gmail.com
1. คำตอบ
2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
3. ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน

สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 800 2525-34 ต่อ 150
รับสมัครขอรับทุน: 7 พฤศจิกายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558
การใช้สิทธิ์ทุน: เฉพาะในวันที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ ซึ่งกำหนดจัดแสดงทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของ 3
สัปดาห์แรกในแต่ละเดือน ยกเว้นเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม (ข้อมูลคอนเสิร์ตเพิ่มเติม www.thailandphil.com)
โดยขอใช้สิทธิ์ได้ถึงวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558