*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลนำคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้แทนนักดนตรีทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO) นำคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้แทนนักดนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง