*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Critical Thinking”

23 มิถุนายน 2563 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Critical Thinking” ขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม PC607 อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย