วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้องๆ อายุ 7-15 ปี ที่มีใจรักในการเล่นดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2566 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีแจ๊สทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากคณาจารย์ภาควิชาดนตรีแจ๊สและมีโอกาสร่วมแสดงในงาน Thailand International Jazz Conference 2024 พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-800-2525 ต่อ 3117
ลิ๊งค์การสมัครออนไลน์: https://forms.gle/3EWtLVdsCFqjfd2F9

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 7 – 15 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2559 -2551 หรือ กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งสามารถเข้าค่ายได้
2.ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนเงิน 1,500 บาท
3.ผู้สมัครมีความสนใจในดนตรีแจ๊ส และมีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีในเบื้องต้นได้ (รับสมัครเครื่องดนตรีทุกประเภท รวมขับร้อง)
4.ผู้สมัครต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม
5.ผู้สมัครต้องนำเครื่องดนตรีส่วนตัว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเล่นของตนมาด้วย เช่น สายแจ๊คกีต้าร์,  ไม้กลอง (ยกเว้น กลองชุด, เปียโน, ตู้แอมป์ขยายเสียง ซึ่งทางผู้จัดจะเป็นทางผู้จัดเตรียมไว้ให้)
6.ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าร่วมค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส รุ่นที่ 3
7.ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความสามารถจากค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส เพื่อเข้าร่วมแสดงภายในงาน Thailand International Jazz Conference 2024 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2567
8.ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกภาพ และเสียงเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าพักเรือนศิลปิน (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
1. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่พักให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น
2. ทางผู้จัดอนุญาติให้ผู้ปกครองสามารถเข้าพักกับบุตรหลานของท่านได้ โดยที่บุตรหลานต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือเทียบเท่าชั้นป.6
3. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว

หมายเหตุ : ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่สำรองห้องพัก โดยขออนุญาตสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ห่างไกลก่อน
โดยทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ผ่านทาง Facebook page Thailand International Jazz Conference (TIJC)

การชำระเงินค่าสมัคร
สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทางการโอนเงิน 
ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333-2-10822-1
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระค่าสมัคร)
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-800-2525 ต่อ 3117 หรือ TIJC Youth Camp’s official email – tijcyouthcamp@gmail.com

ตารางกิจกรรม ค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส รุ่นที่ 3 (ไป-กลับ)

TIJC Youth Camp : Course Description

วิชาที่เปิดสอนจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อ คือวิชาบรรยาย ( Improvisation, History และ Theory) และวิชาปฏิบัติ (Instrumental และ Ensemble) โดยวิชาปฏิบัติน้องๆจะถูกแบ่งกลุ่มตามลำดับความเข้าใจและความสามารถในการบรรเลง เพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในการเรียน โดยที่อาจารย์จะทำการแบ่งกลุ่มจากวิดีโอที่น้องๆส่งเข้ามาตอนสมัครเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ โดยที่เป้าหมายในการเรียนคือ น้องๆจะสามารถนำเนื้อหาและความรู้ที่ได้เรียนในค่ายเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่นในวันจบค่ายได้