*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 15 ท่าน เข้าฟังการบรรยายและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีในปัจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านการศึกษาดนตรีกับเด็กไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารวิทยาลัยดนตรี ร่วมด้วย อ.สุรัตน์ ประพัฒน์รังษี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (สถาบันดุษฎี บริพัตร) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานและหลักสูตรของวิทยาลัยฯ จากนั้นเดินชมอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม อาทิ อาคารเตรียมอุดมดนตรี (YAMP Building) โดย Mr. Richard Ralphs อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และคุณลลิล กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี ให้การต้อนรับ จากนั้นชมห้องสมุดดนตรี “จิ๋ว บางซื่อ” เพื่อเรียนรู้ระบบการสืบค้นผลงานวิทยานิพนธ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ทั่วไปและนักศึกษาปริญญาโท โดยมีคุณกิตติมา ธาราธีรภาพ หัวหน้างานห้องสมุดดนตรี ให้การต้อนรับและแนะนำห้องสมุดฯ พร้อมร่วมพูดคุยในระหว่างการศึกษาดูงานอย่างเป็นกันเองซึ่งได้รับความสนใจจากคณะบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้บริหารหลักสูตรเป็นอย่างดี