ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566

06 ต.ค. 2566

6 ตุลาคม 2566 – ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทูลกระหม่อมบริพัตร (A 205) อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โอกาสนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการในปัจจุบัน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล