การประพันธ์บทเพลง Sound and Reflection

14 ต.ค. 2566

14 ตุลาคม 2566 ดร. ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดี และนักประพันธ์เพลง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการประพันธ์บทเพลง Sound and Reflections ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ ของ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ในเทศกาล Hangzhou Contemporary Music Festival ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ Contemporary Music Hall, Zhejiang Conservatory of Music.