งาน The Pacific Alliance of Music Schools (PAMS) SUMMIT 2024

09 มิ.ย. 2567

งาน The Pacific Alliance of Music Schools (PAMS) SUMMIT 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดงาน นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้นำสถาบันการศึกษาดนตรีชั้นนำในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิเพื่อร่วมกันหารือถึงความเป็นเลิศ นวัตกรรม งานวิจัย โอกาสในการประสานงานและแลกเปลี่ยน รวมไปถึงการพัฒนาภูมิภาคให้เป็นแหล่งขับเคลื่อนการศึกษาด้านดนตรีและวัฒนธรรมในอนาคต

ทั้งนี้ สถาบันและผู้แทนจาก PAMS ประกอบด้วย Melbourne Conservatorium of Music จาก The University of Melbourne, Sydney Conservatorium of Music จาก University of Sydney, School of Music จาก University of British Columbia, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Central Conservatory of Music, Shanghai Conservatory of Music, Hong Kong Academy for Performing Arts, Faculty of Music จาก Tokyo University of the Arts, College of Music จาก Seoul National University, The University of Auckland – the School of Music, Yong Siew Toh Conservatory of Music จาก National University of Singapore, School of Music จาก Taipei National University of the Arts, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, San Francisco Conservatory of Music, และ Thornton School of Music จาก University of Southern California