วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ LOVEiS ENTERTAINMENT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

08 ก.พ. 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ LOVEiS ENTERTAINMENT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ นายเทพอาจ กวินอนันต์ Chief Executive Officer – LOVEiS ENTERTAINMENT