วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

04 ต.ค. 2566

4 ตุลาคม 2566 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจดนตรี โดยเริ่มจากรากฐานการเรียนการสอน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริง โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ Christopher Edel, Director Finance & Operations APAC จาก d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd.