ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

16 ก.พ. 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567 – ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมทูลกระหม่อมบริพัตร (A 205) อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โอกาสนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการ รายงานงบการเงินในปี 2556ที่ผ่านมา และผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ในอนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล