*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์สาโรช พระวงค์ นำนักศึกษารายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 จำนวน 90 ท่าน เข้าศึกษางานด้านการออกแบบ ณ มหิดลสิทธาคาร โดยมีคุณจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานระบบภาพ แสงและเวที เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งในด้านปฎิบัติและด้านเทคนิคในการทำงานของหอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อ.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ในเรื่องของโครงสร้างของมหิดลสิทธาคาร และอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำชมภูมิทัศน์โดยรอบของวิทยาลัย อาทิเช่น อาคารเรียน ห้องเรียน และพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง