Class E

บุคคลทั่วไป / General Public

ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ / open to any age and nationality

  Application Form

 1. Register Online

กติกาการเข้าแข่งขัน

The Power Band 2021


1) คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี Class E
 1. ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
 2. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
  (กรณีผู้ที่ติดสัญญาสังกัดหรือค่ายเพลง ต้องได้รับการยินยอมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจากต้นสังกัดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร อันเกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ สัญญา หรือผลทางกฏหมายอื่นใด) ดาวน์โหลดสัญญา คลิ๊ก
 3. ทุกวงต้องมีสมาชิก 6-14 คนเท่านั้น
 4. ทุกวงต้องประกอบด้วยนักดนตรีในตำแหน่งต่อไปนี้
  1. ร้องนำ 1 คน (สามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)
  2. เบส 1 คน
  3. กลองชุด 1 คน
  4. เครื่องดนตรีประเภทคอร์ด อาทิ กีตาร์, คีย์บอร์ด 1 คน
  5. เครื่องเป่า 3 คน
  6. เครื่องดนตรีอื่นๆ ไม่เกิน 6 คน เช่น เครื่องสายตะวันตก, เพอร์คัสชั่น, คอรัส, กีต้าร์, คีย์บอร์ด หรือเครื่องเป่าเพิ่มเติม ต้องระบุในแบบฟอร์มการสมัคร (ไม่บังคับ)

  หมายเหตุ:
  - นับตั้งแต่สมัครเข้าประกวดจนถึงรอบชิงชนะเลิศทุกวงสามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทุกประการ และต้องแจ้งก่อนการประกวดในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 7 วัน

  - อนุญาตให้ผู้จัดการประกวดฯ นำภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า)

2) เพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด Class E
 1. รอบคัดเลือก (ส่งวีดีโอบันทึกการแสดงของวงในแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์)
  1. ส่งวีดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 2 เพลงอิสระ โดยต้องเป็นเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง
  2. วีดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสดทั้ง 2 เพลงโดยไม่มีการตัดต่อ ภาพและเสียงต้องมีความชัดเจนตามสมควรให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้
  3. แต่ละเพลงต้องมีความยาว 3-6 นาที
  4. อัพโหลดไฟล์วีดีโอทั้ง 2 ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวีดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)
 2. รอบรองชนะเลิศ (บันทึกเทป) (ในสถานที่และอุปกรณ์การบันทึกที่ทางโครงการได้จัดเตรียมให้)
  1. เพลงบังคับ 2 เพลง ได้แก่
   • เพลง"รางวัลแด่คนช่างฝัน" เรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของวง
   • เพลงแต่งขึ้นใหม่ของวง ต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดสัญญากับต้นสังกัดหรือการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน
  2. แต่ละวงจะมีเวลาทำการติดตั้งอุปกรณ์และบันทึกเทปทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยใช้เวลาในบรรเลงทั้ง 2 เพลง ไม่เกินวงละ 10 นาที โดยจะไม่มีการตัดต่อใดๆ
  3. ส่งสำเนาเนื้อเพลง/คอร์ดเพลง ของทั้ง 2 เพลง เป็นอย่างน้อย หรือส่งการเรียบเรียงเสียงประสาน อื่นๆ เพิ่มเติมได้
 3. รอบชิงชนะเลิศ (บันทึกเทป) (ในสถานที่และอุปกรณ์การบันทึกที่ทางโครงการได้จัดเตรียมให้)
  1. เพลงบังคับ 2 เพลงได้แก่
   • เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน (เรียบเรียงใหม่)
   • เพลงแต่งขึ้นใหม่ของวง ต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดสัญญากับต้นสังกัดหรือการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน และสามารถใช้เพลงเดิมจากรอบรองชนะเลิศได้
  2. แต่ละวงจะมีเวลาทำการติดตั้งอุปกรณ์และบันทึกเทปทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยใช้เวลาในบรรเลงทั้ง 2 เพลง ไม่เกินวงละ 10 นาที โดยจะไม่มีการตัดต่อใดๆ
  3. ส่งสำเนาเนื้อเพลง/คอร์ดเพลง ของทั้ง 2 เพลง เป็นอย่างน้อย หรือส่งการเรียบเรียงเสียงประสาน อื่นๆ เพิ่มเติมได้

3) ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี
 1. การประกวดในทุกขั้นตอนไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer Computer Data หรือดนตรีสำเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
 2. ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางเวทีเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง
 3. มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Paddle และ เก้าอี้กลอง

4) วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ตาม QR Code หรือ Link ต่อไปนี้ กรอกรายละเอียดอัพโหลดสำเนาเอกสารและวีดีโอที่กำหนดให้ครบถ้วน (Click here), กรอกรายละเอียดอัพโหลดสำเนาเอกสารและวีดีโอที่กำหนดให้ครบถ้วน

เอกสารหลักฐาน (เตรียมให้พร้อมสำหรับอัพโหลด)
 1. ไฟล์รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้กรอกใบสมัครพร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง
 2. ไฟล์รูปถ่ายรวมสมาชิกทุกคนในวงตามที่ระบุในการสมัคร ต้องมีความชัดเจนสวยงามสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
 3. ไฟล์วีดีโอการแสดงสดของวงตามข้อกำหนดในรอบคัดเลือก

5) รางวัลการประกวด Class E
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลเขียนเนื้อเพลงยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลเรียบเรียงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด หรือรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ทราบอย่างเร็วที่สุด)