ระเบียบการแข่งขัน

  • Class A
  • Class B
  • Class C

การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม รุ่นมัธยมศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี Class A

- กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น
- ไม่จำกัดสัญชาติ
- ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
- ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
- ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)

หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี
- ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของ ผู้จัดการประกวด
- ผู้เข้าประกวดสามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละสถาบันได้ (ไม่บังคับ)

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด Class A

Class A รอบคัดเลือก (ในรูปแบบวิดีโอการบันทึกการแสดง)
- ส่งวิดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก) ทั้งนี้วงสามารถบรรเลงตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้
- วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสดทั้ง 2 บทเพลง โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
- แต่ละบทเพลงต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
- อัพโหลดไฟล์วิดีโอ ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)

Class A รอบคัดเลือก Zoning (รอบแสดงสด)
- เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
- ทำการแสดงสดบนเวที โดยใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และการแสดงทั้งหมด ไม่เกินวงละ 15 นาที
- คัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไม่เกินสนามละ 3 วง

Class A รอบชิงชนะเลิศ (แสดงสด)
- บทเพลงที่ใช้ในการประกวด 2 บทเพลงได้แก่
1) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
2) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 10 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ข)
- ทำการแสดงสดบนเวที โดยใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และการแสดงทั้งหมด ไม่เกินวงละ 15 นาที

ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี

- การประกวดในทุกขั้นตอนไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer, Computer Data หรือดนตรีสำเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
- ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์
- มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)

1. ความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นวง (Ensemble) 30 คะแนน
2. ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 20 คะแนน
3. การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Comunication and Feeling) 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 30 คะแนน

รางวัลการประกวด Class A

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท
พร้อมทำเพลงและมิวสิควิดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
*** รางวัล Outstanding 5 รางวัล คัดเลือกจากผู้เข้าสมัครทั้งหมดของทั้ง 3 Class รางวัลละ 30,000 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบการประกวดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารดาวน์โหลด

Class A เอกสารแนบ ก เอกสารแนบ ข

การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม รุ่นบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี Class B

- ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
- ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
- ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
- ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)

หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเป็นรายกรณี
- ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า)รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของ ผู้จัดการประกวด
- ผู้เข้าประกวดสามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละสถาบันได้ (ไม่บังคับ)

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด Class B

Class B รอบคัดเลือก (ในรูปแบบวิดีโอการบันทึกการแสดง)
- ส่งวิดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก) ทั้งนี้วงสามารถบรรเลงตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้
- วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสดทั้ง 2 บทเพลง โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
- แต่ละบทเพลงต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
- อัพโหลดไฟล์วิดีโอ ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)

Class B รอบคัดเลือก Zoning (รอบแสดงสด)
- เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
- ทำการแสดงสดบนเวที โดยใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และการแสดงทั้งหมด ไม่เกินวงละ 15 นาที
- คัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไม่เกินสนามละ 3 วง

Class B รอบชิงชนะเลิศ (แสดงสด)
- บทเพลงบังคับ 2 บทเพลงได้แก่
1) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 10 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ข )
2) บทเพลงแต่งขึ้นใหม่ 1 บทเพลง (ต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดสัญญากับต้นสังกัดหรือการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน)
- บทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ต้องส่งสำเนาเนื้อเพลง/คอร์ดเพลง เป็นอย่างน้อย หรือส่งการเรียบเรียงดนตรีอื่นใด เพิ่มเติมได้
- ทำการแสดงสดบนเวที โดยใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และการแสดงทั้งหมด ไม่เกินวงละ 15 นาที

ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี

- การประกวดในทุกขั้นตอนไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer, Computer Data หรือดนตรีสำเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
- ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์
- มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)

1. ความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นวง (Ensemble) 30 คะแนน
2. ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 20 คะแนน
3. การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Comunication and Feeling) 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 30 คะแนน

รางวัลการประกวด Class B

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท
พร้อมทำเพลงและมิวสิควิดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
*** รางวัล Outstanding 5 รางวัล คัดเลือกจากผู้เข้าสมัครทั้งหมดของทั้ง 3 Class รางวัลละ 30,000 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบการประกวดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารดาวน์โหลด

Class B เอกสารแนบ ก เอกสารแนบ ข

การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี Class C

- ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
- ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
- ทุกวงต้องมีสมาชิก 1-12 คน เท่านั้น
- สามารถมีนักร้องหรือไม่มีก็ได้ และไม่จำกัดเครื่องดนตรี (ห้ามเปิด Playback Track ที่เตรียมมาล่วงหน้า)
- ต้องมีการผสมเสียงเครื่องดนตรีมากกว่า 2 เสียงขึ้นไป

หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยโดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี
- ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด Class C

Class C รอบคัดเลือก (ในรูปแบบวิดีโอการบันทึกการแสดง)
- ส่งวิดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 1 บทเพลง โดยต้องเรียบเรียงดนตรีใหม่จากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
- วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสด โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
- ต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
- อัพโหลดไฟล์วิดีโอ ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)
- คัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน 10 วง

Class C รอบชิงชนะเลิศ (แสดงสด)
- บทเพลงบังคับ 2 บทเพลงได้แก่
1) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 10 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ข)
2) บทเพลงแต่งขึ้นใหม่ 1 บทเพลง (ต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดสัญญากับต้นสังกัดหรือการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน)
- บทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ต้องส่งสำเนาเนื้อเพลง/คอร์ดเพลง เป็นอย่างน้อย หรือส่งการเรียบเรียงดนตรีอื่นใด เพิ่มเติมได้
- ทำการแสดงสดบนเวที โดยใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และการแสดงทั้งหมด ไม่เกินวงละ 15 นาที

ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี

- ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์
- มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)

1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 30 คะแนน
2. ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 40 คะแนน
3. การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Comunication and Feeling) 30 คะแนน

รางวัลการประกวด Class C

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 120,000 บาท
พร้อมทำเพลงและมิวสิควิดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 60,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 15,000 บาท
*** รางวัล Outstanding 5 รางวัล คัดเลือกจากผู้เข้าสมัครทั้งหมดของทั้ง 3 Class รางวัลละ 30,000 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบการประกวดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารดาวน์โหลด

Class C เอกสารแนบ ก เอกสารแนบ ข

สมัครออนไลน์ | เลือกสนามประกวด

Class C: ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด