ระเบียบการแข่งขัน

  • High School Class
  • Professional Class

การประกวดวงดนตรีสากล รุ่นมัธยมศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี

- ต้องกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องเกิดตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป
- สมาชิกของวงสามารถมาจากสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันก็ได้
- ต้องมีหลักฐานสถานะการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ไม่หมดอายุ และต้องมีผู้ลงนามรับรอง
- ผู้ลงนามรับรองสถานะการศึกษาต้องมาจากสถาบันที่มีการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.), สถาบันเอกชน หรือ สถาบัน/โรงเรียนนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
- สามารถเข้าประกวดในสังกัดอิสระ หรือสังกัดสถาบันการศึกษาใดก็ได้
*(กรณีส่งในนามสถาบันสมาชิกต้องมาจากสถาบันเดียวกันเท่านั้น อาทิ จากโรงเรียนเดียวกัน หรือ สถาบัน/โรงเรียนนอกระบบเดียวกัน)
- ไม่จำกัดสัญชาติ
- ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
- ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
- ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)

หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี
- ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอทั้งหมดจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด
- ผู้เข้าประกวดสามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละสถาบันได้ (ไม่บังคับ)

*สำหรับวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม The Power Band Music Camp อย่างน้อย 50% สูงสุดไม่เกิน 6 คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวน 3 วัน 2 คืน

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด

รอบส่งคลิปออดิชัน (วิดีโอการบันทึกการแสดง)
- ส่งวิดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้กว่า 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก) ทั้งนี้วงสามารถบรรเลงตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้
- วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสดทั้ง 2 บทเพลง โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
- แต่ละบทเพลงต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
- อัพโหลดไฟล์วีดีโอ ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวีดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)

รอบโซนนิ่งแสดงสด (การแสดงสด)
- เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
- ใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบเสียง และการแสดงรวมไม่เกิน 20 นาที

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระดับประเทศ (การแสดงสด)
- บทเพลงที่ใช้ในการประกวด 2 บทเพลงได้แก่
1) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ กว่า 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก)
2) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 10 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ข)
- ใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบเสียง และทำการแสดงรวมไม่เกิน 20 นาที

ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี

- การประกวดในทุกรอบไม่อนุญาตให้ใช้ Backing track, Sequencer, Computer Data, หรือดนตรีสำเร็จ ที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า กรณีใช้ MIDI Controller เรียกเสียง Sample จากคอมพิวเตอร์ต้องไม่มีการกด Playback เด็ดขาด
- ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาต ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์
- มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง
- มือกลองสามารถใช้ In-ear headphone เพื่อเปิด Metronome ได้

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)

คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. ความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นวง (Ensemble) 30 คะแนน
2. ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 20 คะแนน
3. การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Comunication and Feeling) 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Music Creative) 30 คะแนน

รางวัลการประกวด (High School Class)

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท
พร้อมทำเพลงและมิวสิควีดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัล Best Music Creative Award (1 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัล Outstanding Player (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบการประกวดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ หากวงใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ทางโครงการขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารดาวน์โหลด

High School Class เอกสารแนบ ก-ข

การประกวดวงดนตรีสากล รุ่นบุคคลทั่วไป (เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ)
(Professional Class (Road to Artist))

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี

- ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
- ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
- ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
- ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)

หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี
- ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอทั้งหมดจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

*สำหรับวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม The Power Band Music Camp อย่างน้อย 50% สูงสุดไม่เกิน 6 คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวน 3 วัน 2 คืน

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดและข้อกำหนด

รอบส่งคลิปออดิชัน (วิดีโอการบันทึกการแสดง)
- ส่งวิดีโอการแสดงสดของวงทั้งหมด 2 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้กว่า 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก) ทั้งนี้วงสามารถบรรเลงตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้
- วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสดทั้ง 2 บทเพลง โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
- แต่ละบทเพลงต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
- ไม่อนุญาตให้ใช้ Data ในการบันทึกวิดีโอ ต้องเป็นการบรรเลงสดจากผู้เข้าประกวดเท่านั้น
- อัพโหลดไฟล์วิดีโอ ขึ้นบน Youtube ในขั้นตอนการอัพโหลดต้องตั้งค่าวิดีโอให้เป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงค์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร (Google Form)

รอบโซนนิ่งแสดงสด (การแสดงสด)
- บรรเลง 2 บทเพลง โดยเรียบเรียงดนตรีใหม่จากบทเพลงที่กำหนดให้กว่า 100 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ก) หรือ เป็นเพลงแต่งขึ้นใหม่ของวงก็ได้
- ใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบเสียง และทำการแสดงรวมไม่เกิน 20 นาที
- อนุญาตให้ใช้ Data ในการแสดงได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้ ข้อกำหนด* ของการประกวด

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระดับประเทศ (การแสดงสด)
- บทเพลงบังคับ 2 บทเพลงได้แก่
1) เรียบเรียงดนตรีใหม่จำนวน 1 บทเพลง โดยเลือกจากบทเพลงที่กำหนดให้ 10 บทเพลง (ตามเอกสารแนบ ข)
2) บทเพลงแต่งขึ้นใหม่ 1 บทเพลง (ต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดสัญญากับต้นสังกัดหรือการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน) โดยเพลงนี้จะใช้ในการพิจารณารางวัล Best Composition Award
- บทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ต้องส่งสำเนาเนื้อเพลง/คอร์ดเพลง เป็นอย่างน้อย หรือส่งการเรียบเรียงดนตรีอื่นใด เพิ่มเติมได้
- ใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบเสียง และทำการแสดงรวมไม่เกิน 20 นาที
- อนุญาตให้ใช้ Data ในการแสดงได้ภายใต้ ข้อกำหนด* ของการประกวด

ข้อกำหนดการใช้เครื่องดนตรี

- ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาต ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ดังกล่าว
- มือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hi-hat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง
- มือกลองสามารถใช้ In-ear headphone เพื่อเปิด Metronome ได้

*ข้อกำหนดการใช้ Data
 - การประกวด The Power Band Season 4 เฉพาะในรุ่น Professional Class (Road to Artist)
อนุญาตให้ใช้ Data ในการประกวดได้ในรอบโซนนิ่งแสดงสดและในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (รอบส่งคลิปออดิชันไม่อนุญาตให้ใช้ Data เด็ดขาด)
 - วงที่ใช้ Data จะต้องเตรียมอุปกรณ์และสายสัญญาณในการเปิดไฟล์มาเองทั้งหมด
โดยทางเวทีจะเตรียมอุปกรณ์ให้ดังนี้
1. Stereo channel พร้อม DI Box สำหรับเชื่อมต่อเสียง Data
2. Mono channel พร้อม DI Box สำหรับเชื่อมต่อเสียง Metronome
3. Mixer ขยายสัญญาณหูฟังสำหรับมือกลอง พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณเสียง Input สำหรับการฟัง In-Ear monitor, Backing track และ Metronome
 - Data ที่นำมาใช้ต้องบันทึกเสียงหรือผลิตขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามตัดต่อหรือดัดแปลงเสียงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงต้นฉบับ หรือเพลงอื่นๆที่อาจทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีได้ โดยทุกวงต้องส่งไฟล์เสียง Data ให้ทางผู้จัดตรวจเช็คก่อนวันประกวดอย่างน้อย 7 วัน
 - อนุญาตให้มีผู้ช่วยของวงอยู่ให้คำแนะนำ Sound Engineer กลางของงานขณะทำการ Sound Check ก่อนการแสดง เพื่อปรับเพิ่มลดความดังของ Data ให้เหมาะสมกับ Band โดยไม่อนุญาตให้ควบคุม Console ด้วยตนเอง เมื่อเริ่มการแสดงแล้วจะไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งใดอีก
 - แต่ละวงต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบการ Playback ทั้งก่อนเริ่มแสดงหรือระหว่างการแสดง ผู้เข้าประกวดต้องสามารถทำการแสดงสดให้จบโดยไม่มี Data ให้ได้ จะไม่อนุญาตให้เพิ่มเวลาการแสดงหรือเริ่มทำการแสดงใหม่อีกครั้งได้
 - คณะกรรรมการจะตัดสินการประกวดบนพื้นฐานของทักษะการขับร้อง การบรรเลงเครื่องดนตรีสด และภาพรวมของโชว์เป็นสำคัญ การใช้ Data ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของแนวเพลง องค์ประกอบของเพลง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของโชว์ โดยไม่บดบังการแสดงทักษะความสามารถของนักร้องนักดนตรี ทุกวงต้องมีความเข้าใจในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และซักซ้อมอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการแสดง เพราะฉะนั้นการใช้ Data จึงจะไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบในการประกวดเสมอไป

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)

1. ความสมบูรณ์ในการเล่นเป็นวง (Ensemble) 20 คะแนน
2. ทักษะการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี (Vocal / Instrumental Skill) 20 คะแนน
3. การแสดง การสื่อสาร และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง (Performance Comunication and Feeling) 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Music Creative) 20 คะแนน
5. ความโดดเด่นและภาพลักษณ์ความเป็นศิลปิน (Outstanding and Artist Image) 20 คะแนน

รางวัลการประกวด Professional Class (Road to Artist)

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท
พร้อมทำเพลงและมิวสิควีดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัล Best Composition Award (1 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัล Outstanding Player (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบการประกวดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ หากวงใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ทางโครงการขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารดาวน์โหลด

Professional Class เอกสารแนบ ก-ข

สมัครออนไลน์ | เลือกสนามประกวด

HIGH SCHOOL CLASS: รุ่นมัธยมศึกษา


PROFESSIONAL CLASS: รุ่นบุคคลทั่วไป (เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ)