รุ่น High School Class และ Professional Class (Road to Artist)

สนามที่ เปิดรับสมัคร ประกาศผลรอบออดิชัน รอบโซนนิ่งแสดงสด
1. จังหวัดกรุงเทพ 1 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 25 พฤษภาคม 2567
2. จังหวัดขอนแก่น 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 10 มิถุนายน 2567 22 มิถุนายน 2567
3. จังหวัดเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 13 กรกฎาคม 2567
4. จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567
5. จังหวัดนครปฐม 1 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 13 สิงหาคม 2567 24 สิงหาคม 2567

The Power Band Music Camp: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียด วันที่
The Power Band Music Camp 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567

การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ: โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ


รุ่น วันที่
Professional Class (Road to Artist) 19 กันยายน 2567
High School Class 20 กันยายน 2567