วารสารเพลงดนตรี

ISSN 0858-9038

วารสารเพลงดนตรี

 

วารสารเพลงดนตรีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร จัดทำโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดออกรายเดือน รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความประเภทรีวิวทางดนตรี อาทิ หนังสือ โน้ตเพลง ผลงานบันทึกเสียง คอนเสิร์ต ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รายละเอียดเพิ่มเติมระบุในส่วนของข้อกำหนดในการส่งบทความ

 

วารสารเพลงดนตรียึดมั่นในภารกิจสำคัญ คือเพื่อส่งเสริมผลักดันให้แวดวงการศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เติบโตขึ้นอย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จะเข้าสู่การจัดทำสารบัญ อันเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่าง RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)