ISSN 0858-9038

คณะผู้จัดทำ

   
บรรณาธิการบริหาร ดร. ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นางสาวนิธิมา ชัยชิต
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ Dr. Kyle Fyr
ฝ่ายภาพ นางสาวคนึงนิจ ทองใบอ่อน
ฝ่ายศิลปกรรม

นายจรูญ กะการดี

นายนรเศรษฐ์ รังหอม

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและรูปเล่ม   นางสาวธัญญวรรณ รัตนภพ
ฝ่ายสมาชิก นางสาวสุพรรษา ม้าห้วย
เว็บมาสเตอร์  นางสาวภรณ์ทิพย์ สายพานทอง