การลงทะเบียน

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความประสงค์เรียนวิชา “ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” จะต้องผ่านการ Audition ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
 • นักศึกษาที่ผ่านการ Audition แล้ว ให้ดำเนินการลงละเบียนหลังรู้ผลการ Audition
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ms.mu.choir@gmail.com

เริ่มการเรียนการสอน วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้อง D404 อาคาร D วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มีใจรักในการร้องเพลง
 3. สามารถเข้าเรียนในวันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.ได้อย่างสม่ำเสมอ

หลักฐานในการสมัคร

นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครมาในวันสอบคัดเลือก (Audition) ดังนี้

 1. ใบสมัคร
 2. ใบสอบคัดเลือก (ใบ Audition)
 3. รูปถ่ายนักศึกษา

** หมายเหตุ  ภายหลังกรอกข้อมูลออนไลน์สมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งใบสมัคร และใบ Audition เข้า E-mail ที่นักศึกษาแจ้งอัตโนมัติ นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบสมัคร และใบ Audition มาใช้เป็นหลักฐานในวันสอบ

การเตรียมตัว Audition

วิธีการคัดเลือก (Audition)

  ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถด้านการขับร้องโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
 • ทดสอบโสตประสาท
 • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร้องทำนองสั้นๆจากที่กำหนดให้ พร้อมทั้งสามารถเลื่อนบันไดเสียงขึ้นลง เพื่อทดสอบช่วงเสียงและคุณภาพเสียง
 • สอบสัมภาษณ์จากกรรมการผู้คุมสอบ

กำหนดการสอบคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อวัน เวลา สถานที่ทําการสอบได้ที่หน้าเว็บ
 • สอบคัดเลือกวันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ อาคาร D วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ถูกต้อง และควรมาก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที นักศึกษาแต่ละคนจะใช้เวลาสอบประมาณคนละ 6 นาที กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัครสอบมาให้พร้อม
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 www.music.mahidol.ac.th/muchoir และ Facebook Fanpage : MU Choir

 

ลงทะเบียนสมัครสอบ