*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ยินดีต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการและคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโดยมี อ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมวิทยาลัย พร้อมกันนี้นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงละครเพลงมาขับกล่อมบทเพลงไพเราะเพื่อความบันเทิงสร้างความสนใจให้กับคณะกรรมการและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของนักเรียนอีกด้วย