*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Institute of Research and Development for Public Enterprises visited on November 19, 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) นำโดย ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 45 ท่าน ภายใต้หลักสูตร “Leadership Succession Program” รุ่นที่ 7 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุนทรียศิลป์สำหรับผู้บริหาร” (Art Appreciation for Executives) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดนตรี โดยนำศิลปะและดนตรีเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เป็นคนเก่งและคนดี พร้อมชมการแสดงพิเศษจากนักเรียน นักศึกษา โดยนำการแสดงดนตรีอาทิเช่น ฮอร์น ฟลุ๊ต และการขับร้องแบบโอเปร่า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซาบซึ้งกับศาสตร์และศิลป์แห่งดนตรี เรียนรู้รูปแบบการแสดงต่าง ๆ ทำให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถของเยาวชนไทยที่เรียนดนตรีในปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมและต่อยอดให้กับการเรียนด้านดนตรีควบคู่ไปกับความรู้ด้านอื่น ๆ  ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ทั้งในด้านความคิด การบริหาร และการเข้ารับฟังดนตรีที่ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง