*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวิรัติ กฤษดำ อาจารย์และผู้ควบคุมวงโยธวาทิต นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 62 ท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประทานอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารมิวสิค สแควร์ และเดินชมภูมิทัศน์วิทยาลัยโดยรอบ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์เดินนำชมและให้ความรู้แก่น้อง ๆ

หลังจากนั้นเข้ารับฟังคำแนะนำมารยาทการเข้าชมคอนเสิร์ตแบบสากล โดยนางสาวจิตติยา เนาวเพ็ญ ผู้จัดการหอแสดงดนตรี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์และน้อง ๆ หลังจากนั้นเข้าฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ดร. ธนพล เศตะพราหมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการอำนวยเพลงและชมคอนเสิร์ต “Ein Heldenleben” โดยวงดุริยางฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร โดยตลอดการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เยาวชนเป็นอย่างดี

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรคลาสสิกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านการส่งเสริมดนตรี