*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Walailak University) นำโดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและบรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในภาพรวมของการบริหารจัดการที่ดี
โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารพร้อมตอบข้อซักถามและร่วมพูดคุยในช่วงการศึกษาดูงานอย่างเป็นกันเอง จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้อีกด้วย ต่อจากนั้นเดินชมภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ โดยรอบพร้อมชมงานประติมากรรม “พ่ออุ้มลูก” และมหิดลสิทธาคาร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง