*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สถาบันคลังสมองของชาติ (Dean of Change: รุ่นที่1-5) ศึกษาดูงาน

สถาบันคลังสมองของชาติ รุ่นที่1-5 ศึกษาดูงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นำผู้เข้าร่วมหลักสูตรซึ่งเป็นคณบดีและผู้บริหารในหลักสูตร “ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean of Change : DFC) รุ่นที่ 1-5 จำนวน 24 ท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการศึกษาดนตรีสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมชมความสามารถของเด็กไทยในคอนเสิร์ต “Thai Talents” ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการแสดงเปียโนร่วมกับวงค์ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสำเร็จของเด็กไทยในด้านดนตรีระดับนานาชาติและสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง